Postępowanie w celu nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznych PW

Zalecenia sposobu oceny dorobku naukowego przy przewodach habilitacyjnych otwieranych ma Wydziale Chemicznym PW

Wprowadza się kryteria dorobku naukowego habilitanta, których spełnienie jest zalecane przy wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego. Nie jest ono warunkiem koniecznym, ani wystarczającym, a opinię o ich spełnianiu wydaje komisja powołana przez dziekana na wniosek habilitanta. Każdy z wniosków powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem swojej specyfiki.

Szczegółowe zalecenia przy ocenie dorobku naukowego habilitanta:

 1. Osiągnięcia naukowe habilitanta w dyscyplinie Chemia, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora powinny wyrażać się w liczbie ok. 15 pozycji o sumarycznym IF ok. 20. Liczba cytowań niezależnych publikacji (artykuły, monografie) powinna wynosić ok. 25. W przypadku kiedy osiągnięciem naukowym (stanowiącym znaczący wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej) jest jednotematyczny cykl publikacji (zgodnie z art. 16 ustęp 1 Ustawy z 18.03.2011), powinien on obejmować około 10 spójnych tematycznie artykułów o odpowiednim poziomie naukowym, przy czym przynajmniej w kilku artykułach kandydat powinien być autorem korespondencyjnym.
 2. Osiągnięcia naukowe habilitanta w dyscyplinie technologia chemiczna, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, mogą stanowić: artykuły, opracowane technologie, wdrożenia, patenty i zgłoszenia patentowe, know-how, wzory użytkowe i licencje. Nie wprowadza się zaleceń liczbowych do oceny opracowań technologicznych, należy natomiast wziąć pod uwagę ich innowacyjność. Jednak nawet w przypadku znacznych dokonań o charakterze technologicznym, kryteria opisane w p.1 powinny być spełnione przynajmniej w połowie.
 3. Dodatkowymi elementami, podnoszącymi wartość dorobku kandydata, na które należy zwrócić uwagę, są:
  1. publikacje książkowe (monografie, rozdziały w monografiach) o profilu naukowym, najlepiej w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym,
  2. kierownictwo grantu badawczego MNiSzW, NCN, NCBiR lub innego porównywalnego projektu zewnętrznego,
  3. inne wymierne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i technologiczne, w tym w szczególności wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć i dorobku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196, poz. 1165).

Tryb wyrażania zgody na prowadzenie przewodu habilitacyjnego na Wydziale Chemicznym PW

 1. Przyszły habilitant zwraca się do Dziekana z prośbą o wydanie opinii, czy jego dorobek naukowy spełnia kryteria przyjęte przez Radę Wydziału oraz te wynikające bezpośrednio z Ustawy z 18.03.2011 „o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw”.
 2. Dziekan powołuje komisję do stwierdzenia zgodności dorobku i rozprawy z kryteriami (zwaną dalej komisją kryterialną), która liczy 5 członków, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Na jej przewodniczącego proponuje się prodziekana ds. nauki.
 3. Po pozytywnej ocenie dorobku naukowego, przyszły habilitant wygłasza seminarium przedhabilitacyjne. Celem seminarium jest przedstawienie na forum wydziałowym osiągnięć naukowych składających się na rozprawę habilitacyjną. Obecność na seminarium samodzielnych pracowników naukowych – członków Rady Wydziału, jest obowiązkowa. Integralną częścią seminarium jest dyskusja, w której przyszły habilitant wyjaśnia wszelkie wątpliwości dotyczące jego pracy.
 4. Nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od wygłoszenia seminarium, komisja kryterialna formułuje swoją ocenę osiągnięć naukowych wnioskodawcy, które mają składać się na rozprawę habilitacyjną. Do tego czasu komisja przyjmuje opinie pracowników Wydziału, będące głosem w dyskusji nad seminarium przedhabilitacyjnym.
 5. Komisja kryterialna przedstawia swoją ocenę Radzie Wydziału. Negatywna ocena komisji stanowić będzie rekomendację dla Rady Wydziału odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. W przypadku oceny pozytywnej, komisja kryterialna przedstawia kandydatury na członków komisji habilitacyjnej. Szczegółowe uzasadnienia wniosków komisji są jawne i będą udostępniane habilitantowi.
 6. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia albo odrzucenia wniosku o prowadzenie przewodu habilitacyjnego kandydata oraz wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej.

Dokumentacja

Pełny wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Wydział Chemiczny PW, który Habilitant składa w CK, zawiera następujące dokumenty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842)):

 • wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
 • poświadczoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora,
 • autoreferat w języku polskim i angielskim,
 • zestawienie dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, organizacyjnego i w zakresie popularyzacji nauki,
 • oświadczenia współautorów publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wskazanego przez habilitanta (każdy współautor określa swój udział merytoryczny; jeśli praca ma więcej niż pięciu współautorów należy załączyć oświadczenia co najmniej czterech współautorów),
 • podsumowanie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego – zestawienie najważniejszych informacji, w szczególności zestawienie danych bibliometrycznych (dokument nieobligatoryjny),
 • życiorys,
 • kopie publikacji (papierowe),
 • 2 płyty (zawierające komplet dokumentów w formie elektronicznej).

Zestaw dokumentów składany do wstępnej oceny dorobku kandydata przez komisję kryterialną, powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego, powinien zawierać: życiorys, zestawienie dorobku naukowo-badawczego i autoreferat (ze wskazaniem i uzasadnieniem osiągnięcia naukowego, będącego podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego).

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem