Wewnętrzny tryb prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wewnętrzny tryb prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne

(Uchwała nr 40/5/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 21.01.2020 r.)

  1. Po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji o chęci przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego na Politechnice Warszawskiej albo po otrzymaniu z Rady Doskonałości Naukowej dokumentów informujących o wniosku złożonym przez habilitanta i wszczęciu postępowania, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny w drodze decyzji, powołuje doraźny zespół ds. postępowania habilitacyjnego (zwany dalej zespołem) do oceny osiągnięć naukowych kandydata, stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora i reprezentujące dyscyplinę wskazaną przez kandydata. Powołując zespół, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny wyznacza przewodniczącego zespołu.
    Zalecane jest, aby kandydat zwrócił się do przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny o ocenę swoich osiągnięć przed wszczęciem przez RDN postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
  2. Kandydat zapraszany jest do wygłoszenia seminarium, którego celem jest przedstawienie osiągnięć naukowych, stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny.
  3. Zespół formułuje ocenę osiągnięć naukowych kandydata, stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Do tego czasu zespół przyjmuje opinie członków Rady Naukowej Dyscypliny, będące głosem w dyskusji nad seminarium. Szczegółowe uzasadnienia wniosków zespołu są jawne.
  4. Zespół przedstawia ocenę Radzie Naukowej Dyscypliny, która podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Negatywna ocena komisji stanowić będzie rekomendację dla Rady Naukowej Dyscypliny do podjęcia uchwały o odmowie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania.
  5. Po wyznaczeniu przez Radę Doskonałości Naukowej czterech członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i trzech recenzentów, zespół przedstawia Radzie Naukowej Dyscypliny kandydatów na sekretarza i członka komisji habilitacyjnej oraz czwartego recenzenta, niebędącego pracownikiem Politechniki Warszawskiej.
  6. Do zadań zespołu należy ponadto przygotowanie dla Rady Naukowej Dyscypliny materiału niezbędnego do podjęcia uchwały wyrażającej opinię w związku z odwołaniem od uchwały odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego, złożonym przez osobę ubiegającą się o ten stopień.

Wewnętrzny tryb postępowania... do pobrania (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem