Projekty zakończone

– Projekty finansowane przez MNiSW

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Raróg-Pilecka W.; Katalizator kobaltowy osadzony na mieszanym tlenku Mg-La pochodzenia hydrotalkitowego do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku; 2019-05-29; 2021-02-28; 22 465; MNiSW; Najlepsi z Najlepszych! 4.0.
 2. Matyszczak G.; Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwania nowych półprzewodników nieorganicznych do zastosowań w ogniwach słonecznych; 2018-09-21; 2021-09-20; 217 262; MNiSW; DIAMENTOWY GRANT.

– Projekty finansowane przez NCBiR

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu: 
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; (akronim); data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Florjańczyk Z.; Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów poliuretanowych i komponentów umożliwiających spajanie materiałów o wysokiej swobodnej energii powierzchniowej (CARBOPUR); 2017-09-01; 2021-03-31; 1 838 892; NCBiR; POIR.

– Projekty finansowane przez NCN

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Poterała M.; Tandemowa metoda wyznaczania potencjału utleniania biologicznie czynnych stilbenów w oparciu o obliczenia kwantowo-mechaniczne i pomiary elektrochemiczne; 2020-10-15; 2021-10-14; 49 940; NCN; MINIATURA.
 2. Skorupska S.; Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip; 2019-07-26; 2021-07-25; 136 500; NCN; PRELUDIUM.
 3. Borowska M.; Badanie właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w odniesieniu do różnych form chemicznych rtęci z wykorzystaniem nowych metod analitycznych; 2018-07-31; 2021-01-30; 134 380; NCN; PRELUDIUM.
 4. Adamczyk-Woźniak A.; Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenylo-boronowych; 2017-09-06; 2021-09-05; 747 740; NCN; OPUS.
 5. Szatyłowicz H.; Fizyczne interpretacje efektu podstawnika na właściwości adeniny i jej międzycząsteczkowe oddziaływania; 2017-07-28; 2021-04-27; 220 560; NCN; OPUS.
 6. Florjańczyk Z.; Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów poliuretanowych i komponentów umożliwiających spajanie materiałów o wysokiej swobodnej energii powierzchniowej (CARBOPUR); 2017-09-01; 2021-03-31; 1 838 892; NCBiR; POIR.
 7. Wieciński P.; Tlenkowe nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe formowane z udziałem enzymów; 2017-07-18; 2021-07-17; 456 400; NCN; SONATA.
 8. Paduszyński K.; Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych nowymi modelami QSPR uwzględniającymi różne wymiarowości reprezentacji chemicznej jonów; 2017-07-14; 2021-07-13; 272 900; NCN; SONATA.
 9. Florjańczyk Z.; Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych; 2017-01-18; 2021-01-17; 985 849; NCN; OPUS.
 10. Jańczewski D.; Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium; 2016-06-01; 2021-05-31; 1 975 200; NCN; SONATA BIS

– Projekty finansowane przez RND Inżynieria Chemiczna

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Falkowski P.; Fotopolimeryzacja zawiesin koloidalnych w otrzymywaniu elementów ceramicznych o geometrii kulistej; 2020-07-06; 2021-11-30; 19 040.
 2. Horeglad P.; Przełączalne układy katalityczne oparte na kompleksach dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu z otwarciem pierścienia; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 3. Młotek M.; Otrzymywanie wodoru z gazu zawierającego metan i dwutlenek węgla metodami plazmową i plazmowo-katalityczną; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 4. Gliński M.; Upsalit - nowy prekursor katalizatorów zawierających tlenek magnezu; 2020-07-10; 2021-11-30; 19 040.

– Projekty finansowane przez RND Nauki Chemiczne

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Guńka P.; Badania strukturalne związków tlenowych arsenu i antymonu z wolną parą elektronową; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 2. Kasprzak A.; Synteza i zastosowanie fluorowanych molekularnych klatek zawierających ferrocen; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 3. Kliś T.; Synteza, charakteryzacja fotokatalizatorów boroorganicznych zawierających podstawnik pirenowy i zastosowanie w syntezie wybranych związków biologicznie czynnych lub ich prekursorów; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 4. Krawczyk H.; Badania nowych azo-pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny - przełączników molekularnych do zastosowania w fotofarmakologii; 2020-07-01; 2021-06-30; 29 400.
 5. Malinowski M.; Nowe porfirynowe glikokoniugaty dla potrzeb terapii fotodynamicznej; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 6. Madura I.; Badania ko-kryształów farmaceutycznych wybranych trudno rozpuszczalnych leków z dipeptydami; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 7. Mierzejewska J.; Badanie możliwości wykorzystania odpadów przemysłu mleczarskiego do biotechnologicznej produkcji 2-fenyloetanolu; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 8. Mironiuk-Puchalska E.; Nowe analogi argininy i ich potencjał w terapii nowotworów gleju; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 9. Wińska P.; Badania synergistycznego efektu jednoczesnej inhibicji syntazy tymidylanowej i kinazy białkowej CK2 w liniach komórkowych raka piersi; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.

– Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Durka K.; Efektywne trypletowe fotouczulacze oparte na związkach boroorganicznych o architekturze spiro osadzone na podłożu stałym do zastosowań w fotokatalizie; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 525; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1.

– Projekty finansowane ze środków UE i USA

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh - jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Krztoń-Maziopa A.; DOMINION – Deciphering the workings of molecule intercalated iron chalcogenides/ Identyfikacja mechanizmu działania molekularnych interkalatów chalkogenidków żelaza; 2018-02-12; 2021-08-21; 1 366 543; Department of Defence USA.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem