Kierunek Biotechnologia

Studia I stopnia (inżynierskie)

Nowy system studiów na Wydziale Chemicznym PW daje możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia na każdym stopniu studiów. Jednym z istotnych punktów programu studiów jest podział wykładanych przedmiotów na obowiązkowe i obieralne. Na początku 6. semestru studiów I stopnia student wybiera temat pracy inżynierskiej. Wybór ten jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami i decyzjami studentów. Student w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym ma możliwość stworzenia indywidualnego programu kształcenia i samodzielnego wyboru interesujących przedmiotów obieralnych. Praca inżynierska może być realizowana w każdej jednostce Wydziałów: Chemicznego oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Studia II stopnia (magisterskie)

Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia realizowane jest na czterech specjalnościach:

 • Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
  Studia są nastawione na praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i chemicznych, w szczególności w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej i ochrony środowiska.
  Absolwenci tej specjalności uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowania koncepcji aż do etapu wdrażania do produkcji. Ich miejscem pracy są przede wszystkim: zaplecze badawczo-naukowe firm z obszaru przemysłu biotechnologicznego, firmy konsultingowe i administracja państwowa.
 • Biotechnologia Przemysłowa
  Specjalność obejmuje zagadnienia przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych. Program ukierunkowany jest na wszechstronne kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej, spożywczym), a także w zapleczu naukowo-badawczym biotechnologii, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.
 • Mikrobioanalityka
  Studenci poznają zagadnienia obejmujące bioanalitykę, analityczną kontrolę bioprocesów, wytwarzanie i charakteryzację materiałów biokompatybilnych. Duży nacisk jest położony na miniaturowe narzędzia „Lab-on-a-Chip” i metodyki pozwalające na operacje jednostkowe w mikroskali, np. mikrobioreaktorów do syntez z udziałem enzymów czy hodowli komórkowych. Miniaturowa skala stosowanych narzędzi oraz specyfika materiału biologicznego wymaga wiedzy i praktyki dotyczącej materiałów biokompatybilnych i metod oceny biozgodności.
  Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zapleczu naukowo-badawczym biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i proteomiki, laboratoriach bioanalitycznych oraz firmach biotechnologicznych.
 • Applied Biotechnology(specjalność prowadzona w języku angielskim)
  The program contains a wide range of specialist subjects (modelling of bioprocesses, regulation of biotechnological processes, separation processes in biotechnology, laboratory of technological and biotechnological processes, biotechnology of natural resources, etc.) which, together with bioanalytical and selective subjects (bioanalytics, sensors and biosensors, microbioanalytics), constitute an interesting offer for students. The program is focused on education of specialists prepared for employment in many biotechnological branches of industry (e.g. pharmaceutical, food or composting industry).
  Our Alumni can expect to be competent to carry out scientific research in biotechnology laboratories as well as to work at planning or consulting companies.

Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: inżynierii bioreaktorów i metodyki pracy doświadczalnej.

Wyboru tematu pracy magisterskiej studenci dokonują na początku 2. semestru studiów II stopnia. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

Zasady przyjęć na studia II stopnia

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia, kierunek Biotechnologia, Wydział Chemiczny PW

Wydział Chemiczny prowadzi stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biotechnologia:

- 3-semestralne - dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunkach Biotechnologia i innych, jeśli różnice programowe nie przekraczają 40% wymiaru przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w Standardach Kształcenia dla studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia.
Przy wystąpieniu większych różnic programowych decyzję o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Dziekan. Dziekan może określić zakres niezbędnych uzupełnień programowych.

- 4-semestralne – dla kandydatów:
a) z tytułem zawodowym licencjata uzyskanym na kierunku Biotechnologia lub magistra uzyskanym na kierunkach: Biochemia, Chemia, Farmacja i Biologia;
b) z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska. Braki programowe kandydatów, których uzupełnienie jest niezbędne do kontynuowania studiów II stopnia, nie mogą przekraczać pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS).

Rekrutację przeprowadza Komisja powołana przez Radę Wydziału Chemicznego, na podstawie regulaminu i harmonogramu zatwierdzonych przez Radę.

Limit miejsc na studia 3-semestralne i 4-semestralne proponuje Rada Wydziału. Rada określa też liczbę miejsc na specjalnościach.

Studia 3-semestralne

Rekrutacja odbywa się w zimowej przerwie semestralnej, a studia rozpoczynają się w semestrze letnim.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów.

Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej kandydatów.

Studia 4-semestralne

Rekrutacja odbywa się w sierpniu, a studia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia.

Pierwszy semestr studiów ma charakter uzupełniający (wyrównanie braków programowych). Semestr ten jest realizowany w formie studiów jednolitych lub indywidualnego toku studiów. Program tego semestru obejmuje przedmioty kierunkowe prowadzone na studiach pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia. Program następnych trzech semestrów pokrywa się z programem studiów 3-semestralnych.

Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji po pierwszym semestrze. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej, o której mowa w punkcie 6, przy czym w tym przypadku jest uwzględniana średnia ważona: oceny ze studiów pierwszego stopnia i ocen z przedmiotów na I semestrze studiów drugiego stopnia.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem