Kierunek Technologia chemiczna

Studia I stopnia (inżynierskie)

Nowy system studiów na Wydziale Chemicznym PW daje możliwość ukierunkowania swojego wykształcenia na każdym stopniu studiów. Jednym z istotnych punktów programu studiów jest podział wykładanych przedmiotów na obowiązkowe i obieralne. Na początku 6. semestru studiów I stopnia student wybiera temat pracy inżynierskiej. Wybór ten jest uwarunkowany indywidualnymi zainteresowaniami i decyzjami studentów. Student w porozumieniu ze swoim opiekunem naukowym ma możliwość stworzenia indywidualnego programu kształcenia i samodzielnego wyboru interesujących przedmiotów obieralnych. Praca inżynierska może być realizowana w każdej jednostce Wydziału Chemicznego.

Studia II stopnia (magisterskie)

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na sześciu specjalnościach:

  • Chemia Medyczna Student uzyskuje wiedzę i umiejętności z pogranicza chemii, farmakologii i biologii medycznej niezbędne do projektowania, syntezy oraz modyfikacji substancji o żądanej aktywności biologicznej.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem i badaniem leków.
  • Nanomateriały i Nanotechnologie Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą nanomateriałów i nanostruktur (nanokryształy, nanocząstki, nanowarstwy, kropki kwantowe, materiały nanoporowate) oraz badaniami ich struktury i właściwości.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w zakładach, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych, zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnych materiałów dla potrzeb m.in. energetyki, medycyny i motoryzacji.
  • Funkcjonalne Materiały Polimerowe i Wysokoenergetyczne Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą materiałów funkcjonalnych, polimerów organicznych oraz kompozytowych, specyficznymi metodami badań materiałów, aplikacjami materiałów funkcjonalnych (np. polimerów z surowców odnawialnych i biopolimerów, nanokompozytów, polimerów elektroaktywnych, ceramiki inżynierskiej i bioceramiki,), recyklingiem materiałów polimerowych, fizykochemiczną charakterystyką materiałów.
  • Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów W ramach specjalności studentom studiów II stopnia proponuje się przedmioty, takie jak termodynamika równowag fazowych, projektowanie procesów technologicznych, proces analityczny i miniaturyzacja, techniki spektroskopowe i spektrometryczne, rentgenowska analiza strukturalna oraz elektrochemia analityczna.
  • Technologia Chemiczna i Kataliza Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem procesów technologicznych, budową i projektowaniem nowoczesnych reaktorów, jak i współczesnymi technikami sterowania procesami oraz metodami wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych, mających zastosowanie w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym i medycynie.
  • Technologie Konwersji i Magazynowania Energii Specjalność obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem, syntezą, recyklingiem oraz charakteryzacją materiałów używanych do konstrukcji urządzeń do magazynowania oraz konwersji energii (ogniw różnego typu, w tym: Li-ion, Na-ion, ogniw paliwowych, fotowoltaicznych). Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Program specjalności jest realizowany m.in. przy udziale Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziału Fizyki.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, ceramicznym, elektrochemicznym, laboratoriach zajmujących się syntezą, firmach farmaceutycznych, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych.

Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika, oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące, m.in.: chemii związków molekularnych i nanomateriałów, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych i modelowania procesów technologicznych.

Wyboru tematu pracy magisterskiej studenci dokonują na początku 2. semestru studiów II stopnia. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego.

Zasady przyjęć na studia II stopnia

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia, kierunek Technologia Chemiczna, Wydział Chemiczny PW
(obowiązują od roku akademickiego 2010/2011)

1. Wydział Chemiczny prowadzi stacjonarne studia II st. na kierunku Technologia Chemiczna:
- 3-semestralne - dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunku Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Chemia, Biotechnologia,  Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa i innych, jeśli różnice programowe nie przekraczają 40% wymiaru przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w Standardach Kształcenia dla studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna.
Przy wystąpienia większych różnic programowych decyzję o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Dziekan. Dziekan może określić zakres niezbędnych uzupełnień programowych.

- 4-semestralne – dla kandydatów – absolwentów innych studiów, w szczególności:
a) z tytułem zawodowym licencjata lub magistra uzyskanym na kierunku Chemia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska i Farmacja,
b) z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na innych kierunkach studiów technicznych.

Braki programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do kontynuowania studiów II stopnia, nie mogą przekraczać pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS).

2. Rekrutację przeprowadza Komisja powołana przez Radę Wydziału Chemicznego, na podstawie regulaminu i harmonogramu zatwierdzonych przez Radę.

3. Limit miejsc na studia 3-semestralne i 4-semestralne proponuje Rada Wydziału. Rada określa też liczbę miejsc na specjalnościach.

Studia 3-semestralne:

4. Rekrutacja odbywa się w zimowej przerwie semestralnej, a studia rozpoczynają się w semestrze letnim.

5. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów. Rada Wydziału może określić minimalną ocenę z studiów kwalifikującą na studia.

6. W przypadku dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego: oceny różnic programowych, rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu kwalifikacyjnego, obejmującego treści podstawowe i kierunkowe studiów inżynierskich pierwszego stopnia, określone w Standardach Kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna. Lista rankingowa jest wtedy tworzona na podstawie średniej ważonej oceny ze studiów i wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

7. Z dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego zwolnienia są absolwenci studiów, posiadających akredytację PKA, którzy uzyskali wynik za studiów przynajmniej 4,5.

8. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej kandydatów.

Studia 4-semestralne:

9. Rekrutacja odbywa się w sierpniu, a studia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

10. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów. Rada Wydziału może określić minimalną ocenę z studiów kwalifikującą na studia.

11. Pierwszy semestr studiów ma charakter uzupełniający (wyrównanie braków programowych). Semestr ten jest realizowany w formie studiów jednolitych lub indywidualnego toku studiów. Program tego semestru obejmuje przedmioty kierunkowe prowadzone na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna. Program następnych trzech semestrów pokrywa się z programem studiów 3-semestralnych.

12. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji po pierwszym semestrze. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej oceny ze studiów, o której mowa w punkcie 10, i ocen z przedmiotów na I semestrze studiów.

Wymogi programowe do podjęcia 3-semestralnych studiów drugiego stopnia:
585h (58 ECTS) przedmiotów o poniższych lub innych nazwach obejmujących treści kształcenia określone w Standardach Kształcenia:
Przedmioty podstawowe:
- Matematyka 120h
- Fizyka 60h
- Chemia 240h
- Elektrotechnika i elektronika 30h
Przedmioty kierunkowe:
- Technologia chemiczna >300h
- Termodynamika techniczna i chemiczna >30h
- Inżynieria chemiczna >30h
- Maszynoznawstwo i aparatura przem. chem. > 30h
- Automatyka i pomiary wielkości fizykochem. >30h
- Zarządzanie jakością i produktami chem. >30h
Przedmioty podstawowe i kierunkowe razem: 975h (96 ETCS)
Niezbędne dokumenty przy procedurze kwalifikacyjnej: suplement lub indeks lub wyciąg z indeksu z wykazem przedmiotów odbytych studiów (liczba godzin, oceny).

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem