Zasady przyjęć na studia II stopnia

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia, kierunek Technologia Chemiczna, Wydział Chemiczny PW
(obowiązują od roku akademickiego 2010/2011)

1. Wydział Chemiczny prowadzi stacjonarne studia II st. na kierunku Technologia Chemiczna:
- 3-semestralne - dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunku Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Chemia, Biotechnologia,  Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa i innych, jeśli różnice programowe nie przekraczają 40% wymiaru przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w Standardach Kształcenia dla studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna.
Przy wystąpienia większych różnic programowych decyzję o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Dziekan. Dziekan może określić zakres niezbędnych uzupełnień programowych.

- 4-semestralne – dla kandydatów – absolwentów innych studiów, w szczególności:
a) z tytułem zawodowym licencjata lub magistra uzyskanym na kierunku Chemia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska i Farmacja,
b) z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na innych kierunkach studiów technicznych.

Braki programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do kontynuowania studiów II stopnia, nie mogą przekraczać pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS).

2. Rekrutację przeprowadza Komisja powołana przez Radę Wydziału Chemicznego, na podstawie regulaminu i harmonogramu zatwierdzonych przez Radę.

3. Limit miejsc na studia 3-semestralne i 4-semestralne proponuje Rada Wydziału. Rada określa też liczbę miejsc na specjalnościach.

Studia 3-semestralne:

4. Rekrutacja odbywa się w zimowej przerwie semestralnej, a studia rozpoczynają się w semestrze letnim.

5. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów. Rada Wydziału może określić minimalną ocenę z studiów kwalifikującą na studia.

6. W przypadku dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego: oceny różnic programowych, rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu kwalifikacyjnego, obejmującego treści podstawowe i kierunkowe studiów inżynierskich pierwszego stopnia, określone w Standardach Kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna. Lista rankingowa jest wtedy tworzona na podstawie średniej ważonej oceny ze studiów i wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

7. Z dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego zwolnienia są absolwenci studiów, posiadających akredytację PKA, którzy uzyskali wynik za studiów przynajmniej 4,5.

8. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej kandydatów.

Studia 4-semestralne:

9. Rekrutacja odbywa się w sierpniu, a studia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

10. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów. Rada Wydziału może określić minimalną ocenę z studiów kwalifikującą na studia.

11. Pierwszy semestr studiów ma charakter uzupełniający (wyrównanie braków programowych). Semestr ten jest realizowany w formie studiów jednolitych lub indywidualnego toku studiów. Program tego semestru obejmuje przedmioty kierunkowe prowadzone na studiach pierwszego stopnia kierunku Technologia Chemiczna. Program następnych trzech semestrów pokrywa się z programem studiów 3-semestralnych.

12. Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji po pierwszym semestrze. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej oceny ze studiów, o której mowa w punkcie 10, i ocen z przedmiotów na I semestrze studiów.

Wymogi programowe do podjęcia 3-semestralnych studiów drugiego stopnia:
585h (58 ECTS) przedmiotów o poniższych lub innych nazwach obejmujących treści kształcenia określone w Standardach Kształcenia:
Przedmioty podstawowe:
- Matematyka 120h
- Fizyka 60h
- Chemia 240h
- Elektrotechnika i elektronika 30h
Przedmioty kierunkowe:
- Technologia chemiczna >300h
- Termodynamika techniczna i chemiczna >30h
- Inżynieria chemiczna >30h
- Maszynoznawstwo i aparatura przem. chem. > 30h
- Automatyka i pomiary wielkości fizykochem. >30h
- Zarządzanie jakością i produktami chem. >30h
Przedmioty podstawowe i kierunkowe razem: 975h (96 ETCS)
Niezbędne dokumenty przy procedurze kwalifikacyjnej: suplement lub indeks lub wyciąg z indeksu z wykazem przedmiotów odbytych studiów (liczba godzin, oceny).

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem