Studia I i II stopnia – informacje dla kandydatów

Kierunki studiów na I i II stopniu kształcenia

Studia I stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK LICZBA MIEJSC PROGI PUNKTOWE W LATACH
2020/2021 2021/2022
biotechnologia 90 134 130
technologia chemiczna 160 92 84
technologia chemiczna
 –profil praktyczny
35 159 160

   
Na każdym z kierunków studia trwają 7 semestrów.

Punkty dla osób z polską maturą z lat 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 ustala się za pomocą wzoru:

punkty z matematyki + punkty z przedmiotu do wyboru * waga + punkty z języka obcego * 0,25

waga dla wszystkich trzech kierunków jest równa:
 
 • 1 dla fizyki, chemii i biologii
 • 0,5 dla informatyki
 

Punktacja dla pozostałych osób i wszystkie informacje dla kandydatów znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na studia PW».

  
Kierunek biotechnologia kształci specjalistów inżynierów dla przemysłu biotechnologicznego i pokrewnego (np. farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, chemiczny, itd.). Przygotowuje do pracy w przemyśle w działach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych. Studenci kształcą się w zakresie tworzenia nowych technologii oraz kontroli i diagnostyki istniejących procesów. Absolwenci kierunku pracują również jako pracownicy instytucji badawczych i w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłu (np. budowa aparatury, konsulting, itd.).

  
Kierunek technologia chemiczna kształci specjalistów inżynierów dla przemysłu chemicznego i pokrewnego (np. przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji leków i kosmetyków, bateryjny, materiałów budowlanych, spożywczy, rafineryjny, papierniczy, elektroniczny, itd.). Absolwenci pracują w działach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych małych i dużych firm. Opracowują nowe technologie i procesy, nadzorują i optymalizują produkcję oraz przygotowują metody kontroli jakości dla końcowych wyrobów. Wydział Chemiczny PW kształci również przyszłych pracowników instytucji naukowych oraz firm zaplecza przemysłu chemicznego i pokrewnego (np. wytwarzanie urządzeń produkcyjnych oraz sprzętu pomiarowego, usługi, konsulting, itd.).

  
Studia na kierunku technologia chemiczna – profil praktyczny dodatkowo przygotowują studentów do pracy w przemyśle chemicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie części zajęć – zwłaszcza laboratoryjnych – we współpracy z przedsiębiorstwami z branży chemicznej. Studenci tego profilu mają także dłuższe praktyki przemysłowe (w sumie 6 miesięcy) i uczestniczą w kursach zawodowych nadających uprawnienia zawodowe. Studenci realizują swoje prace dyplomowe w przedsiębiorstwach lub jednostkach B+R.

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie, 3-semestralne) prowadzone są na kierunkach: biotechnologia i technologia chemiczna. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

W toku procesu rekrutacyjnego kandydaci muszą:

 • zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym od 9 stycznia do 2 lutego 2024 r., jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej (https://www.zapisy.pw.edu.pl/)
 • przekazać wymagane dokumenty do dziekanatu w gmachu chemii (ul. Noakowskiego 3, pok. 1 dla kierunku Biotechnologia; pok. 100 dla kierunku Technologia Chemiczna) do 7 lutego 2024 r.

  
Uwaga! Zgodnie z uchwałą nr 247/L/2022 Senatu PW z dnia 22 czerwca 2022 r. kandydat na studia, który jest studentem tego samego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, które wskazał w podaniu o przyjęcie na studia, nie może zostać przyjęty na te studia.
Kandydat, który jest absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia i profilu studiów, nie może być przyjęty na ten sam wydział, kierunek, stopień i profil studiów.

  
Wymaganymi dokumentami dla kandydatów spoza PW są:

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (ewentualnie studiów drugiego stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów*;
 2. życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 3. deklaracja preferencji specjalności oraz dokumentacje prac własnych, certyfikaty, inne dyplomy;
 4. dwie aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty);
 6. dokument tożsamości (do wglądu).

   
Uwaga! Kandydaci kontynuujący kształcenie na Wydziale Chemicznym PW składają tylko skan CV.

  
Dodatkowo kandydaci powinni wybrać preferowaną oraz rezerwową specjalność. Kandydaci na studia na kierunku biotechnologia mogą wybierać spośród następujących specjalności:

 • biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia stosowana (applied biotechnology – specjalność z zajęciami w języku angielskim)
 • mikrobioanalityka

  
Kandydaci na studia na kierunku technologia chemiczna mogą wybierać spośród następujących specjalności:

 • analityka i fizykochemia procesów
 • chemia medyczna
 • funkcjonalne materiały polimerowe i wysokoenergetyczne
 • nanomateriały i nanotechnologie
 • technologia chemiczna i kataliza
 • technologie konwersji i magazynowania energii.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tutaj»

  
Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone nie później niż 16 lutego 2024 r.

  
Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia, z sytemu rekrutacyjnego należy pobrać skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie po jego uzyskaniu (najlepiej przed rozpoczęciem zajęć).

  
*W przypadku, gdy egzamin inżynierski jest zaplanowany w okresie 7–15 lutego 2024 r., wraz z innymi dokumentami kandydaci niekontynuujący kształcenia na Wydziale Chemicznym PW muszą dostarczyć zaświadczenie o planowanym terminie egzaminu, a po jego odbyciu niezwłocznie (przed 19 lutego) dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów.

Przypominamy również, że warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia.

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem