Historia kierunku Biotechnologia

Kształcenie na kierunku biotechnologia w Politechnice Warszawskiej rozpoczęto w roku akademickim 1989/90 w ramach Międzywydziałowego Studium Biotechnologii. Rekrutacja do studium prowadzona była na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej, na Wydziale Inżynierii Środowiska i na Wydziale Chemicznym. Studenci kierunku biotechnologia byli studentami tych wydziałów, na które zostali przyjęci w ramach rekrutacji. Trzy pierwsze lata studiów przebiegały według jednolitego programu. Po szóstym semestrze studenci mieli do wyboru trzy specjalności: Biotechnologia Przemysłowa (na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej), Biotechnologia w Inżynierii Środowiska (na Wydziale Inżynierii Środowiska) i Technologia Produktów Lekkiej Syntezy Organicznej (na Wydziale Chemicznym). Studia kończyły się pracą magisterską, a absolwenci otrzymywali dyplom magistra inżyniera w wybranej specjalności na wydziale prowadzącym daną specjalność. Rektor powołał także Radę Programową kierunku biotechnologia, której zadaniem było opracowanie wspólnego program studiów, nadzorowanie jego realizacji i proponowanie zmian w programie. Przewodniczącym Rady był Pełnomocnik Rektora ds. Studium Biotechnologii. Program studiów był zatwierdzany przez Rady Wydziałów. W roku 2006 mury uczelni opuścili studenci ostatniego rocznika studentów rekrutowanych na poszczególne wydziały i studiujących według starego programu kierunku Biotechnologia.

Po wprowadzeniu standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Nr 407/99 z dn. 25 marca 1999 roku – dalsze istnienie kierunku biotechnologia w dotychczasowym kształcie nie było możliwe. Formalnie były to trzy kierunki studiów „biotechnologia” prowadzone przez trzy wydziały. Żaden z wydziałów nie spełniał wymagań minimum kadrowego dla kierunku biotechnologia. Program studiów nie spełniał wymagań minimów programowych – brakowało w nim ważnych przedmiotów biologicznych, takich jak genetyka, biologia molekularna, inżynieria genetyczna, hodowle komórkowe i tkankowe. Postanowiono zmienić program studiów tak, aby spełniał minima programowe oraz utworzyć jednostkę organizacyjną spełniającą wymagania akredytacyjne.

W dn. 25 czerwca 2002 roku na mocy zarządzenia nr 27 JM Rektora PW utworzono Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii (MCB) Politechniki Warszawskiej jako jednostkę organizacyjną realizującą wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Wydziałów: Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Chemicznego oraz Inżynierii Środowiska w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych. Centrum organizowało i koordynowało interdyscyplinarną działalność dydaktyczną, badawczą i usługową Uczelni w zakresie biotechnologii, w szczególności związaną z kierunkiem studiów Biotechnologia. Powstaniu MCB towarzyszyło opracowanie i wdrożenie nowego programu studiów, który uzyskał pozytywną opinię Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (akredytacja w 2004 r. na okres 2 lat) i Państwowej Komisji Akredytacyjnej (akredytacja w 2006 r. na okres 2 lat). Uruchomiono w ramach MCB wykłady i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów biologicznych: biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, kultur komórkowych i tkankowych (laboratoria na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej) oraz enzymologii (laboratorium na Wydziale Chemicznym). Powołanie Centrum korzystnie wpłynęło na rekrutację na kierunek Biotechnologia w PW. Utrzymująca się od kilku lat wysoka liczba kandydatów na 1 miejsce stawia biotechnologię w grupie 3 kierunków kształcenia w Politechnice Warszawskiej, cieszących się największym zainteresowaniem. Również ze względu na wysokie punktowe minimum kwalifikacyjne kierunek Biotechnologia plasuje się na 3-4 miejscu na PW.

W 2007 roku władze Politechniki Warszawskiej uznały rozwój kierunku Biotechnologia w PW za zgodny z priorytetami Politechniki Warszawskiej. Pokrywa się to także z jednym z głównych Strategicznych Obszarów Badawczych w ramach Krajowego Programu Ramowego – „Nowe materiały i technologie” (kierunek priorytetowy „Technologie i Biotechnologie Przemysłowe Produktów”), który obejmuje między innymi interdyscyplinarne badania naukowe i technologiczne, których celem jest otrzymanie nowych generacji biomateriałów oraz doskonalenie istniejących procesów biotechnologicznych. Odzwierciedla to także bieżące zapotrzebowanie gospodarki europejskiej i krajowej w sytuacji, gdy w Polsce liczba specjalistów w obszarze biotechnologii (należącej do technologii innowacyjnych) oraz nowych biomateriałów jest zdecydowanie niewystarczająca.

Podjęto prace mające na celu wzmocnienie kierunku Biotechnologia. Wymogi kształcenia i zmiany organizacyjne związane z nową ustawą o Szkolnictwie Wyższym, a także nowy Statut Politechniki Warszawskiej sprawiły, iż MCB utraciło status samodzielnej jednostki organizacyjnej uczelni, i wymusiły zmiany polegające na przypisaniu administracyjnym i organizacyjnym kierunku biotechnologia do dużej, silnej kadrowo jednostki podstawowej (wydziału). Uznano, że spośród wydziałów biorących udział w kształceniu na kierunku biotechnologia w ramach MCB, Wydział Chemiczny ma największy potencjał, by ten kierunek przejąć.

W dniu 28.05.2008 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął Uchwałę, uwzględniając stanowisko Senatu z dnia 27.04.2007 roku w sprawie rozwoju kształcenia i badań naukowych w zakresie biotechnologii w Politechnice Warszawskiej, w której wyraził zgodę na zniesienie Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii. W konsekwencji, zgodnie z powyższą Uchwałą, od dnia 1 października 2008 roku organizacja i koordynacja kształcenia na kierunku studiów Biotechnologia należy do zadań Instytutu Biotechnologii Wydziału Chemicznego (utworzonego zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23.04.2008 roku), a studenci Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii stali się studentami kierunku studiów Biotechnologia na Wydziale Chemicznym. Kształcenie odbywa się zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Radę MCB i jest prowadzone nie tylko przez pracowników Wydziału Chemicznego. Zajęcia zlecane są także innym jednostkom PW (w tym specjalistom z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska), jak również specjalistom spoza PW.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem