Odznaczenia

Pracownicy Wydziału Chemicznego mogą być odznaczani orderami, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych. JM Rektor (po akceptacji) przesyła wnioski do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akcja ta rozpoczyna się zwykle w listopadzie/grudniu, wnioski zatwierdzane są na styczniowej RW (należy je przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem), i wędrują do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Przyznane odznaczenia wręczane są w ciągu roku przy różnych uroczystych okazjach.

Akcja rozpoczynana jest pismem JM Rektora do Dziekanów i rozpowszechniana na Wydziale. Pismo to zawiera szereg informacji przydatnych przy sporządzaniu odpowiednich wniosków.

Pismo JM Rektora z listopada 2022 roku (.pdf)

Wnioski o ordery, odznaczenia i Medal KEN sporządzane są na załączonych formularzach:

1. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia (.doc)
2. Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę formularz (.doc)
3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (.docx)
4. Wniosek o nadanie medalu Komisji Edukacji Narodowej (.doc)
5. Uzupełniająca informacja do sporządzenia wniosków (.docx)
6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (.docx)

Pracownikom Wydziału Chemicznego może być przyznana Odznaka "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej". Odznakę przyznaje, za zgodą zainteresowanego, Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana. Wnioski w tej sprawie składane są w Biurze Rektora w terminie do 30 kwietnia. Sprawę należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszelkich informacji udziela:

  • dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. uczelni

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem