Odznaczenia

Pracownicy Wydziału Chemicznego mogą być odznaczani orderami, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dziekan, po zasięgnięciu opinii Kierowników Jednostek Organizacyjnych Wydziału i w porozumieniu z Komisją RW ds. Nagród i Odznaczeń, kieruje do JM Rektora odpowiednie wnioski, które przygotowywane są przy współudziale osób zainteresowanych. JM Rektor (po akceptacji) przesyła wnioski do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akcja ta rozpoczyna się zwykle w listopadzie/grudniu, wnioski zatwierdzane są na styczniowej RW (należy je przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem), i wędrują do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. Przyznane odznaczenia wręczane są w ciągu roku przy różnych uroczystych okazjach.

Akcja rozpoczynana jest pismem JM Rektora do Dziekanów i rozpowszechniana na Wydziale. Pismo to zawiera szereg informacji przydatnych przy sporządzaniu odpowiednich wniosków. Poniżej przytoczone jest takie pismo z listopada 2009.

Wnioski o ordery, odznaczenia i Medal KEN sporządzane są na załączonych formularzach:

Pracownikom Wydziału Chemicznego może być przyznana Odznaka "Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej". Odznakę przyznaje, za zgodą zainteresowanego, Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana. Wnioski w tej sprawie składane są w Biurze Rektora w terminie do 30 kwietnia. Sprawę należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszelkich informacji udziela:

  • dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. uczelni

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem