Informacje Dziekanatów TCh i Bio

 

Przeniesienie z innych uczelni

Osoby zainteresowane przeniesieniem na studia na Wydział Chemiczny PW proszone są o kontakt z Biurem ds. Przyjęć na Studia https://www.bps.pw.edu.pl/

oraz o kontakt mailowy z dziekanatem Biotechnologii:  biodziekanat.ch@pw.edu.pl lub Technologii Chemicznej: dziekanat.ch@pw.edu.pl

Ubezpieczenie NNW

Oferta aktualna w roku akademickim 2023/2024!

Zaświadczenie o ubezpieczeniu można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.

Placówki medyczne wykonujące badania dla studentów

W imieniu Prorektora ds. Studenckich, prof. Roberta Zalewskiego, przekazujemy informację, że bezpłatne badania dla kandydatów na studia/studentów na podstawie otrzymanego z uczelni skierowania do lekarza medycyny pracy można wykonać w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (MWOMP).

 

Poniżej przekazujemy link do strony Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy:

https://mwomp.pl/badania-uczniow/badania-uczniow/

gdzie kandydat lub student może znaleźć kontakt do 3 ośrodków (Płock, Warszawa, Radom) i zapisać się na bezpłatne badania.

 

W późniejszym terminie, na stronie MWOMP, pojawią się informacje również o innych jednostkach wykonujących w roku 2024 bezpłatnie badania medycyny pracy – tych, które podpiszą umowę z MWOMP.

Opłaty

Wszelkie opłaty należy wpłacać na INDYWIDUALNE konto studenta 

 

Opłaty za wydanie dyplomu:

 dotyczy tylko Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019r. - wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł.

za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,

za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł,

Opłaty za wydanie dokumentów:

za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł (33 zł w przypadku wydania duplikatu).

Do odebrania legitymacji NIEZBĘDNE jest potwierdzenie wykonania przelewu.

(na podstawie decyzji Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem:

Oświadczenie (.docx)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem