Profil praktyczny – praktyka projektowa

Cele praktyki projektowej

 • wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów
 • zapoznanie z działalnością firm z obszaru przemysłu chemicznego i pokrewnych obszarów gospodarczych związanych z kierunkiem studiów TECHNOLOGIA CHEMICZNA.
    

Koordynatorem przedmiotu praktyka projektowa jest: dr inż. Piotr Wieciński

tel.: 22 234 1478
piotr.wiecinski@pw.edu.pl 
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 148A 

  
Praktykę projektową student odbywa po II roku studiów (po 4 semestrze), w wymiarze co najmniej 6 tygodni.

Praktyka projektowa może być realizowana indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych.

  
Osoby, które chcą realizować praktykę studencką proszone są o dołączenie do zespołu: 

Praktyki Wydział Chemiczny PW w MS Teams (kod dostępu vwv5q6r).

Osoby realizujące praktykę projektową zostaną przeniesione do kanału zamkniętego Praktyka projektowa.

  
Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyki projektowej odbędzie się w trakcie semestru 3. Termin i forma spotkania zostanie ustalona przez Koordynatora przedmiotu w porozumieniu z przedstawicielami studentów.
   

Procedury wstępne

 • Praktyka projektowa może się odbywać w podmiotach zewnętrznych wybranych z listy zaproponowanej przez koordynatora przedmiotu, na dedykowanym kanale MS Teams, w trakcie trwania semestru poprzedzającego praktykę.
 • Student może samodzielnie znaleźć miejsce odbywania praktyki projektowej, przy czym miejsce praktyk oraz plan praktyk (pliki do pobrania) muszą zostać zaakceptowane przez Koordynatora praktyki projektowej (dr inż. Piotr Wieciński). W przypadku praktyki projektowej organizowanej samodzielnie, student powinien zadbać o podpisanie porozumienia o organizację praktyk (pliki do pobrania) pomiędzy firmą a Wydziałem i dostarczenie porozumienia do Koordynatora praktyki projektowej.
 • Praktyka projektowa odbywa się na podstawie podpisanego porozumienia o organizację praktyk pomiędzy firmą a Wydziałem, zatem musi ono być podpisane przed rozpoczęciem praktyki projektowej.
 • Student jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia NNW na okres trwania praktyki.
 • Na podstawie podpisanego porozumienia oraz potwierdzenia ubezpieczenia NNW Koordynator praktyki projektowej przygotuje skierowanie na praktykę projektową. Student jest zobowiązany do obioru skierowania przed rozpoczęciem praktyki.  
     

Zaliczenie praktyki projektowej 

Praktykę projektową zalicza Koordynator, dr inż. Piotr Wieciński, na podstawie:

 • oceny pracy studenta wystawionej przez opiekunów praktyk (ocena cząstkowa z wagą 0,4) – załącznik 2 do Regulaminu
 • oceny z pisemnego raportu z praktyki projektowej (ocena cząstkowa z wagą 0,2). Ocena z raportu wystawiana jest przez opiekunów praktyki – załącznik 3 do Regulaminu
 • prezentacji wyników uzyskanych w projekcie wygłoszonej w trakcie seminarium przed Opiekunami praktyk i Koordynatorem przedmiotu praktyka projektowa (ocena cząstkowa z wagą 0,4), (wymiar czasowy prezentacji 15-20 minut); prezentacja może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo; termin seminarium ustala Koordynator w porozumieniu ze studentami
 • Zaświadczenia odbycia praktyki projektowejzałącznik 5 do Regulaminu.
    

Pliki do pobrania

 1. Regulamin praktyki projektowej (.docx)  
 2. Załącznik 1 do Regulaminu: Raport z praktyki projektowej (.docx)  
 3. Załącznik 2 do Regulaminu: Ocena pracy studenta (.docx)  
 4. Załącznik 3 do Regulaminu: Ocena z raportu (.docx)  
 5. Załącznik 4 do Regulaminu: Protokół zaliczenia praktyki projektowej (.docx)  
 6. Załącznik 5 do Regulaminu: Zaświadczenie odbycia praktyki projektowej (.docx)  
 7. Wzór porozumienia dwustronnego (.docx)  
 8. Plan praktyki projektowej (.docx)  
 9. Wzór skierowania (.docx)
 10. Lista Firm z podpisanym porozumieniem (.pdf)  

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem