Profil praktyczny – praktyka przeddyplomowa i inżynierska

Cele praktyki przeddyplomowej

 • doskonalenie i weryfikowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów
 • zapoznanie studentów z działalnością podmiotów gospodarczych z obszaru przemysłu chemicznego i pokrewnych związanych z kierunkiem studiów TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • przygotowanie studentów do działalności zawodowej w zespole i pokazanie znaczenia oraz wartości pracy na różnych stanowiskach.
      

Koordynatorem przedmiotu praktyka przeddyplomowa jest: dr inż. Maciej Dębowski

tel.: 22 234 7113
maciej.debowski@pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej – Pawilon (I piętro), pok. 12

  
Praktykę przeddyplomową każdy student odbywa na koniec III roku studiów (po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej na 6 semestrze), w wymiarze co najmniej 6 tygodni.

Praktyka przeddyplomowa jest realizowana indywidualnie.

Studenci nie deklarują praktyki przeddyplomowej w systemie USOS – na początku semestru 7 Przedmiot zostanie przypisany im przez pracowników Dziekanatu, a osoby realizujące praktykę przeddyplomową zostaną dołączone do zespołu Praktyka przeddyplomowa (1020-TC000-ISP-PR01 – aktualny rok akademicki i semestr).

  
Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyki przeddyplomowej odbędzie się w trakcie semestru 5. Termin i forma spotkania zostaną ustalone przez Koordynatora Przedmiotu.
    

Procedury wstępne i kwestie formalne

 • Każdy student III roku studiów wybiera (z listy zaproponowanej przez Wydział Chemiczny PW) 1 temat pracy badawczej przeznaczony do realizacji podczas praktyki przeddyplomowej – wybór obejmuje także firmę, w której temat będzie realizowany, oraz merytorycznych opiekunów praktyki ze strony firmy i Wydziału.

  UWAGA! Po zakończeniu Praktyki przeddyplomowej realizacja wybranego tematu pracy badawczej będzie kontynuowana na 7 semestrze studiów w ramach Inżynierskiej praktyki dyplomowej.

 • Student może samodzielnie zaproponować temat i znaleźć miejsce odbywania praktyki przeddyplomowej – w takiej sytuacji student jest również zobowiązany do znalezienia pracownika Wydziału, który w imieniu tego studenta dokona oficjalnego zgłoszenia tematu stając się jednocześnie jego merytorycznym opiekunem z ramienia PW.
 • Temat praktyki zaproponowany przez studenta podlegać będzie standardowej procedurze weryfikacji i akceptacji obowiązującej na Wydziale Chemicznym PW i w związku z tym student jest zobowiązany do przekazania potencjalnemu opiekunowi tematu z ramienia Wydziału informacji potrzebnych do przygotowania formalnego zgłoszenia (zakres potrzebnych danych ustala opiekun tematu z ramienia Wydziału).

  UWAGA!!! Wydział nie może zagwarantować ostatecznej akceptacji tematu praktyki samodzielnie zaproponowanego przez studenta.

 • W przypadku praktyki przeddyplomowej organizowanej samodzielnie, student powinien zadbać o podpisanie porozumienia o organizacji praktyk (pliki do pobrania) pomiędzy firmą a Wydziałem Chemicznym PW i dostarczenie porozumienia do Koordynatora praktyki przeddyplomowej.
 • Praktyka przeddyplomowa odbywa się na podstawie porozumienia o organizacji praktyk studenckich/zawodowych: dwustronnego (zawartego przez firmę oraz Wydział) lub trójstronnego (zawartego przez firmę, Wydział oraz studenta), a dokument ten musi być podpisany przed rozpoczęciem realizacji praktyki przeddyplomowej.
  Aktualne wzory dokumentów dostępne są poniżej w Plikach do pobrania.
 • Student jest zobowiązany do posiadania aktualnych badań lekarskich oraz wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)na okres realizacji praktyki.
 • Na podstawie podpisanego porozumienia oraz potwierdzenia posiadania przez studenta ubezpieczenia NNW Koordynator praktyki przeddyplomowej przygotuje skierowanie na praktykę przeddyplomową. Student jest zobowiązany do obioru skierowania przed rozpoczęciem praktyki.
 • Studentom może zostać przyznane częściowe dofinansowanie kosztów w kwocie i na zasadach obowiązujących na Wydziale Chemicznym PW w danym roku akademickim dla obowiązkowych praktyk zawodowych.
      

Zaliczenie praktyki przeddyplomowej

Praktykę przeddyplomową zalicza Koordynator przedmiotu na podstawie:

 • pisemnego raportu przygotowanego przez studenta – załącznik 1 do Regulaminu;
  ocena raportu (ocena cząstkowa S z wagą 0,2) wystawiana jest wspólnie przez merytorycznych opiekunów tematu praktyki – załącznik 2 do Regulaminu
 • oceny pracy studenta wystawionej przez opiekunów tematu praktyki (ocena cząstkowa U z wagą 0,4) – załącznik 3 do Regulaminu
 • oceny multimedialnej prezentacji prac zrealizowanych oraz kompetencji i umiejętności nabytych w ramach praktyki, wygłoszonej w trakcie seminarium: wymiar czasowy prezentacji 10-12 minut; formę i termin seminarium ustala Koordynator przedmiotu (semestr 7, przełom październik/listopad);
  oceny prezentacji dokonuje Koordynator praktyki przeddyplomowej (ocena cząstkowa P z wagą 0,4),
 • zaświadczenia o odbyciu praktyki przeddyplomowej załącznik 4 do Regulaminu

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów z załączników 1-4 do Regulaminu wraz z częściowo uzupełnionym protokołem zaliczenia praktyk (załącznik 5 do Regulamin) student jest zobowiązany dostarczyć do Koordynatora przedmiotu na początku semestru 7.

Ocena końcowa z przedmiotu praktyka przeddyplomowa ustalana jest przez Koordynatora przedmiotu jako średnia ocen cząstkowych S, U i P, z uwzględnieniem ich wag.
    

Pliki do pobrania

 1. Regulamin praktyki przeddyplomowej (.pdf)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu praktyki przeddyplomowej: Raport z praktyki przeddyplomowej (.docx)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu praktyki przeddyplomowej: Ocena raportu z praktyki przeddyplomwej (.docx)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu praktyki przeddyplomowej: Ocena pracy studenta w ramach praktyki przeddyplomowej (.docx)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu praktyki przeddyplomowej: Zaświadczenie o odbyciu praktyki przeddyplomowej (.docx)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu praktyki przeddyplomowej: Protokół zaliczenia praktyki przeddyplomowej (.docx)
 7. Praktyka przeddyplomowa – wzór porozumienia dwustronnego (.docx)
 8. Praktyka przeddyplomowa – wzór porozumienia trójstronnego
 9. Praktyka przeddyplomowa – wzór skierowania na praktykę przeddyplomową

    

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem