Wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna umożliwia studentom realizowanie części studiów (jeden lub dwa semestry) w zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą Politechnika Warszawska ma podpisaną umowę (wykaz umów znajdą Państwo na stronie: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Wymiana-bilateralna/Oferta). Każda z umów bilateralnych zawiera szczegółowe zapisy, które określają ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe oraz jak długo może trwać wymiana. Przed wyjazdem konieczne jest ustalenie programu studiów oraz jego zatwierdzenie przez Wydział oraz uczelnię przyjmującą. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego/lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają we własnym zakresie. Niektóre uczelnie partnerskie oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie. O wymianę w ramach umów bilateralnych mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące kryteria: posiadają status studenta Politechniki Warszawskiej, są oficjalnie nominowani przez Politechnikę Warszawską (wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody władz Wydziału na aplikowanie), spełniają kryteria wyznaczone przez uczelnię przyjmującą, posługują się w wymaganym (zaawansowanym) stopniu językiem angielskim lub językiem wykładowym uczelni przyjmującej oraz spełniają inne wymogi określone zapisami umowy pomiędzy PW a uczelnią partnerską. Więcej informacji na temat wymiany bilateralnej znajdą Państwo na stronie: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Wymiana-bilateralna.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem