Jakość kształcenia

Założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zasadniczymi celami systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

  • wprowadzenie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,
  • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na współczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać będą wymagania rynku pracy,
  • zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,
  • przestrzeganie standardów akademickich,
  • informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni.

  
Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia to zbiór procedur opisujących wszystkie działania w zakresie zapewniania jakości kształcenia.

Dokument ten zawiera opis systemu, określa odpowiedzialności osób zarządzających systemem i odpowiedzialności kierowników jednostek wydziału (instytutów, katedr czy zakładów) za wykonywanie przypisanych działań, sposób wykorzystywania przez statutowe organy wydziału informacji o sukcesach i niepowodzeniach w realizacji zadań oraz sposobów wykorzystywania tych informacji do prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej i finansowej wydziału.

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia_2022 (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem