Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

Aktualnie realizowane: 

– Projekty finansowane ze środków UE i USA

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Marcinek M.; BATTERY 2030+ CSA3: a large-scale research initiative at the heart of a connected green society; (B2030CSA3); 2023-09-01; 2026-08-31; 25 500 Euro; PR UE; HORYZONT EUROPA.
 2. Kochaniec M.; Zrównoważona produkcja materiałów na bazie celulozy i dodatków do użytku w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz na obszarach wiejskich; (CELISE); 2022-02-01; 2025-09-30; 36 800 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 3. Cieśla J.; KAVA – Upcycling coffee waste into useful raw materials and green products; 2021-11-01; 2023-12-31; 137 501 Euro; PR UE; HORYZONT EUROPA.
 4. Wieczorek W.; DESTINY – „Doctorate Programme on Emerging Battery Storage Technologies INspiring Young scientists”; (DESTINY); 2021-10-01; 2023-08-31; 557 620 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 5. Marcinek M.; BATTERY 2030+ – inicjatywa naukowa w dużej skali: w sercu połączonej "zielonej" społeczności; (BATTERY); 2020-09-01; 2023-08-31; 48 875 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 6. Wieczorek W.; BIG-MAP – Genom Interfejsu Bateryjnego – Platforma projektowania materiałów; (BIG-MAP); 2020-09-01; 2024-02-29; 382 500 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 7. Niedzicki L.; ASTRABAT – All Solid-sTate Reliable BATtery for 2025. W pełni stałą i niezawodna bateria na rok 2025; (ASTRABAT); 2020-01-01; 2023-12-31; 431 087,50 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 8. Piszcz M.; POWERSKIN PLUS – Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage systems for non-residential buildings; (POWERSKIN); 2019-10-01; 2024-03-31; 163 125 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.

– Projekty finansowane przez MNiSW

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Kochaniec M.; Premia na Horyzoncie 2 do CELISE; 2022-02-01; 2025-09-30; 34 486; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2
 2. Piszcz M.; Premia na Horyzoncie 2 do POWERSKIN PLUS; 2019-10-01; 2023-09-30; 225 712; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 3. Marcinek M.; Premia na Horyzoncie 2 do BATTERY 2030+; 2020-09-01; 2023-08-31; 43 506; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 4. Wieczorek W.; Premia na Horyzoncie 2 do BIG-MAP; 2020-12-03; 2023-08-31; 336 186; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 5. Niedzicki L.; Premia na Horyzoncie 2 do ASTRABAT; 2020-01-01; 2023-06-30; 372 718; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 6. Tobiasz P.; Synteza i charakteryzacja nowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny/stilbenu – potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych; 2019-09-26; 2023-09-25; 219 888; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.

– Projekty aparaturowe finansowane przez MNiSW

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Ruzik L.; Tandemowy spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie z trybem pojedynczej cząstki; 2023-2025; 650 372,66; SPUB

– Projekty finansowane przez NCBiR

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu: 
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; (akronim); data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Chmielarek M.; Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego; (GAMS); 2021-06-01; 2024-05-31; 8 353 711,00 (WCh – 861 000); NCBiR; SZAFIR.
 2. Dybko A.; Nowoczesne metody zabezpieczania miejsca zdarzenia w środowisku CBRN z wykorzystaniem nanotechnik, AR i inżynierii odwróconej; (SWO); 2021-06-01; 2024-05-31; 10 452 143,00 (WCh – 1 715 850); NCBiR; SZAFIR.
 3. Maksimowski P.; Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym; (RSBS); 2021-06-01; 2024-12-31; 14 516 865 (WCh – 4 081 293,75); NCBiR; SZAFIR.
 4. Olszewski M.; Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji; (ASTACUS); 2021-01-01; 2024-12-31; 18 458 913,97 (WCh – 6 367 500); NCBiR; TECHMATSTRATEG.
 5. Górski Ł.; Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji (EUKINES); 2021-01-01; 2024-11-30; 9 929 395,86 (WCh – 531 190); NCBiR; TECHMATSTRATEG.
 6. Gadomska-Gajadhur A.; Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej; (BONEREG); 2021-01-01; 2024-07-01; 1 499 375; NCBiR; LIDER.

– Projekty finansowane przez NCN

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Luliński S.; HyperNIR: Pokonywanie ograniczeń efektu ciężkiego atomu w luminoforach bliskiej podczerwieni; 2023-09-06; 2026-09-05; 733 708; NCN; SONATA 18
 2. Borowiecki P.; Moc Hybrydy – opracowanie nowatorskich multienzymatycznych reakcji kaskadowych oraz fotobiokatalitycznych systemów redoks do asymetrycznej syntezy optycznie czynnych związków o wysokiej wartości dodanej („EnzCasc-Photo4BioCat”); 2023-09-01; 2026-09-30, 1 970 910; NCN; OPUS 24
 3. Wrzecionek M.; Modelowanie struktury poliestrów gliceryny w zależności od parametrów procesowych; 2023-08-01; 2026-07-31; 210 000; NCN; PRELUDIUM 21
 4. Proń A.; Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennymi właściwościami luminescencyjnymi, elektrochromowymi i fotokatalitycznymi oraz wykazujące aktywność biologiczną; 2023-01-23; 2026-03-22; 2 191 120 (WCh – 1 271 240); NCN; OPUS 23
 5. Wieczorek W.; Dodatki do baterii o wysokiej energii opartych na jonach dwuwartościowych metali i organicznej katodzie; 2023-01-02; 2026-01-01; 957 700; NCN; OPUS 22
 6. Kasprzak A..; Synteza i zastosowanie pochodnych sumanenu w roli innowacyjnych, selektywnych i efektywnych receptorów molekularnych kationów cezu; 2022-06-27; 2026-06-26; 1 197 760 ; NCN; OPUS 22
 7. Lewiński J..; Multinuklearne kompleksy metali jako molekularne jednostki budulcowe funkcjonalnych układów supramolekularnych: racjonalne projektowanie oparte na oddziaływaniach niekowalencyjnych (FunSup); 2022-02-01; 2025-01-31; 1 729 400; NCN; OPUS 21
 8. Jastrzębska E..; Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych; 2022-01-18; 2026-01-17; 1 880 080; NCN; OPUS 21
 9. Wieczorek W.; Nowe generacje materiałów anodowych do baterii litowo-jonowych z wykorzystaniem perowskitów halogenkowych; 2022-01-11; 2025-01-10; 996 600; NCN; OPUS 21
 10. Tobolska A.; Projektowanie selektywnych metalokompleksów peptydowych opartych na sekwencji amyloidu β z motywem koordynacyjnym His-2 jako receptorów w biosensorach elektrochemicznych; 2022-01-17; 2024-01-16; 139 992; NCN; PRELUDIUM 20.
 11. Marchlewicz K.; Badanie procesu ekstrakcji do fazy stałej w zminiaturyzowanym urządzeniu diagnostycznym; 2022-01-17; 2024-01-16; 139 880; NCN; PRELUDIUM 20.
 12. Durka K.; Efektywne fotouczulacze oparte na sztywnych układach boroorganicznych jako generatory tlenu singletowego; 2021-07-12; 2024-07-11; 1 281 800; NCN; OPUS 20.
 13. Marcinek M.; Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO; 2021-06-01; 2023-05-31; 949 915; NCN; M-ERA.NET 2.
 14. Jańczewski D.; Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji" i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej; 2021-09-15; 2025-09-14; 2 096 220; NCN; OPUS 20.
 15. Jędrzejewska M.; Od nowych prekursorów heterometalicznych do nanokryształów tlenku cynku domieszkowanych jonami litu; 2021-01-19; 2023-01-18; 139 200; NCN; PRELUDIUM 19.
 16. Staniak K.; Przejściowe starzenie komórkowe jako nowy rodzaj odporności komórek nowotworowych na chemioterapię. Analiza mechanizmu ucieczki komórek nowotworowych od starzenia oraz rola autofagii w tym procesie; 2021-12-13; 2024-12-12; 610 924; NCN; SONATINA 5.
 17. Guńka P.; SterActLEP – badania strukturalne związków arsenu i antymonu zawierających aktywne strukturalnie wolne pary elektronowe; 2021-06-15; 2024-06-14; 225 000; NCN; SONATA 16.
 18. Durka K.; THIO-SWITCH – w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy, za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych; 2020-02-20; 2024-02-19; 704 070; NCN; OPUS 17.
 19. Jastrzębska E.; Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca; 2020-03-31; 2024-03-31; 1 693 480; NCN; SONATA BIS 9.
 20. Borowiecki P.; Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów; 2020-07-06; 2024-07-05; 1 068 000; NCN; SONATA BIS 15.
 21. Głowacki E.; Amfifilowe organiczne materiały elektroniczne do katalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru; 2020-02-27; 2023-10-26; 981 000; NCN; OPUS 17.
 22. Proń A.; Nowe organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) materiały i nanomateriały elektro-aktywne o kontrolowanych właściwościach elektronowych, magnetycznych i optycznych; 2020-02-06; 2023-10-05; 980 000; NCN; OPUS 17.
 23. Sokołowska P.; Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym; 2020-02-24; 2023-02-23; 204 100; NCN; PRELUDIUM 17.
 24. Jarosz M.; Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym; 2019-01-24; 2023-01-23; 1 180 500; NCN; OPUS 15.
 25. Luliński S.; Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych; 2019-07-24; 2023-07-23; 1 038 400; NCN; OPUS 16.
 26. Szafran M.; Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości; 2019-08-21; 2023-07-20; 887 400; NCN; SHENG 1.
 27. Ciosek-Skibińska P.; Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych; 2019-04-17; 2024-04-16; 1 484 200; NCN; SONATA BIS 8.
 28. Buchowicz W.; Nowe perspektywy metatezy olefin: metaloorganiczne helisy z achiralnych substratów; 2018-06-29; 2023-06-28; 770 000; NCN; OPUS 14.

– Projekty finansowane przez RND Inżynieria Chemiczna

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Kowalczyk S.; Badania nad kompozycją materiału i metodami wytwarzania biodegradowalnego systemu wspierającego odbudowę chrząstki stawowej ; 2023-04-24, 2024-12-15; 25 000;
 2. Tomaszewski W.; Zastosowanie odpadowej tkaniny bawełnianej pokrytej poliwęglanem do usuwania substancji nitroaromatycznych z roztworów wodnych; 2023-04-22; 2024-12-15; 25 000;
 3. Zybert M.; Amoniak jako magazyn wodoru- synteza na metalach przejściowych osadzonych na modyfikowanym nośniku perowskitowym; 2023-04-13; 2024-12-15; 25 000;
 4. Truszkiewicz E.; Stabilność materiałów katalitycznych ruten/węgiel w toku eksploatacji w procesie metanizacji tlenków węgla; 2023-04-11; 2024-12-15; 25 000;
 5. Gliński M.; Wpływ parametrów syntezy wodorotlenku magnezu, warunków jego formowania i rozkładu termicznego na czystość końcową tlenku magnezu i właściwości jego powierzchni jako katalizatora.; 2022-04-13; 2023-12-15; 28 750.
 6. Gołofit T.; Szacowanie bezpieczeństwa niszczenia materiałów wysokoenergetycznych..; 2022-04-13; 2023-12-15; 28 750.
 7. Iwanek E.; Wpływ domieszkowania jonami metali alkalicznych na aktywność układów katalitycznych zawierających nano-srebro na nośniku Zr w spalaniu sadzy i przeniesieniu wodoru.; 2022-04-13; 2023-12-15; 28 750.

– Projekty finansowane przez RND Nauki Chemiczne

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Wesoły M.; Wybór metod chemometrycznych do rozpoznawania i klasyfikacji chorób cebuli na podstawie ich profili zapachowych; 2023-07-03; 2024-07-02; 42 761,25;
 2. Dąbrowska A.; Synteza i charakterystyka nowych ko-kryształów wybranych witamin z grupy B; 2023-05-04; 2024-05-03; 29 561,25;
 3. Grabowska-Jadach I.; Badania nad wykorzystaniem nanocząstek o właściwościach fotoaktywnych w terapii przeciwnowotworowej prowadzone z wykorzystaniem różnych modeli komórkowych; 2023-05-04; 2024-05-03; 43 157,25;
 4. Herman A.; Badanie potencjału odpadów pofermentacyjnych z warzyw i owoców jako zamienników syntetycznych konserwantów w kosmetykach; 2023-05-04; 2024-05-03; 40 961,25;
 5. Kobiela T.; Opracowanie specyficznej i łatwej metody oznaczenia egzosomów wydzielanych przez komórki czerniaka na różnym etapie rozwoju nowotworu; 2023-05-04; 2024-05-03; 43 121,25;
 6. Królikowska M.; Charakterystyka termodynamiczna i fizykochemiczna układów cieczy jonowych do zastosowań w chłodziarkach absorpcyjnych; 2023-05-04; 2024-05-03; 43 121,25;
 7. Zawadzki M.; Zastosowanie technologii mikroreaktywnego druku 3D do wytwarzania komponentóa. nowoczesnych ogniw litowo-jonowych; 2023-05-04; 2024-05-03; 42 761,25;
 8. Ziółkowski R.; Ocena wpływu rodzaju i jakości metalicznych podłoży przetwornikowych na tworzenie oraz stabilność biologicznych warstw receptorowych i na wyniki prowadzonych z ich udziałem oznaczeń; 2023-05-04; 2024-05-03; 42 761,25;
 9. Borowska M.; Synteza, charakteryzacja i badanie potencjalnego zastosowania nanocząstek selenu z wykorzystaniem technik spektrometrycznych; 2022-04-01; 2023-12-31; 38 900.
 10. Madura I.; Projektowanie i synteza wieloskładnikowych kryształów farmaceutycznych o modyfikowanym profilu uwalniania; 2022-04-01; 2023-11-30; 38 900.
 11. Drężek K.; Opracowanie sprzężonej technologii zagospodarowania permeatu serwatki w mikrobiologicznym procesie wytwarzania surowców kosmetycznych i bioetanolu; 2022-05-04; 2023-05-03; 38 900.
 12. Krawczyk H.; Badania nowych hybrydowych azo-pochodnych kolchicyny, do zastosowania w nowoczesnych terapiach medycznych; 2022-04-04; 2023-04-03; 38 900.
 13. Kliś T.; Chinolinowe kompleksy diaryloboranów jako fotokatalizatory oraz układy emisyjne o właściwościach luminescencyjnych regulowanych przez oddziaływania supramolekularne; 2022-04-01; 2023-11-30; 38 900.
 14. Lech K.; Opracowanie metody wykrywania i oznaczania karotenoidów w czapeczce dzięcioła średniego; 2022-05-04; 2023-11-30; 38 900.
 15. Łukowska-Chojnacka E.; Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych pochodnych benzimidazolu – inhibitorów kinaz białkowych CK2 i PIM-1; 2022-05-04; 2023-11-30; 38 900.
 16. Pawlak K.; Opracowanie analitycznej metody badania wpływu czynników środowiskowych na zawartość biosurfaktantów z grupy saponin w organach mydlnicy lekarskiej; 2022-05-04; 2023-11-30; 38 900.

– Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – podpisane do 2022 r.

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu.

 1. Gadomska-Gajadhur A.; Biomimetyczne, biodegradowalne podłoża komórkowe do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteoblastów i chondrocytów. (SteamScaf); 2022-01-03; 2023-12-31; 249 998,5; BIOTECHMED-3.
 2. Adamczyk-Woźniak A.; Synteza oraz badania mechanizmu działania benzoksaboroli wobec Candida spp; 2022-01-03; 2023-12-31; 245 000; BIOTECHMED-3.
 3. Jastrzębska E.; Systemy Lab-on-a-chip do badań nad różnicowaniem komórek pierwotnych w kierunku fibroblastów związanych z rakiem (CAF).; 2022-01-03; 2023-12-31; 33 350. BIOTECHMED-3.
 4. Żuchowska A.; Podejście Multi-Organ-on-Chip do oceny komunikacji międzynarządowej w procesie przerzutowania; 2022-01-03; 2023-12-31; 119 600; BIOTECHMED-3.
 5. Adamczyk M.; Opracowanie metodyki analizy epitranskryptomu eukariotycznych cząsteczek tRNA z użyciem sekwencjonowania trzeciej generacji Oxford NanoPore; 2022-01-03; 2023-06-30; 249 550; BIOTECHMED-3.
 6. Kasprzak A.; Magnetyczne nanoadsorbenty zawierające sumanen do selektywnego i efektywnego usuwania soli cezu z roztworów wodnych lub organicznych; 2022-01-03; 2023-06-30; 149 480; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 7. Luliński S.; Wydajne emitery TADF oparte na nowych elektronoakceptorowych rdzeniach boracyklicznych i ich zastosowanie w diodach OLED; 2022-01-03; 2023-06-30; 248 200; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 8. Falkowski P.; Druk 3D filtrów ceramicznych o zwiększonej odporności na szoki temperaturowe; 2022-01-03; 2023-06-30; 249 990; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 9. Plichta A.; Opracowanie technologii obróbki wykończeniowej części wykonywanych metodami przyrostowymi selektywnego spiekania i topienia laserowego SLS/SLM z zastosowaniem nowego typu narzędzi ściernych na osnowie lepko sprężystego polimeru; 2022-01-03; 2023-12-31; 75 900; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 10. Chudy M.; Badanie oddziaływań rekombinowanych analogów insuliny z wybranymi receptorami z wykorzystaniem techniki SPR; 2021-01-01; 2023-03-31; 249 849; BIOTECHMED-2 Advanced.
 11. Górski Ł.; Ciecze jonowe jako składniki membran elektrod referencyjnych w urządzeniach przeznaczonych do analizy potu; 2021-01-01; 2023-03-31; 249 090; BIOTECHMED-2 Advanced.
 12. Mierzejewska J.; Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe drożdży probiotycznych jako nośniki biologicznie aktywnych substancji; 2021-01-01; 2023-03-31; 249 910; BIOTECHMED-2 Advanced.
 13. Pietrzak M.; Zastosowanie nanocząstek typu stop: złoto/inny metal, w roli znaczników w biotestach i biosensorach; 2021-01-01; 2023-03-31; 228 980; BIOTECHMED-2 Advanced.
 14. Malinowski M.; Amfifilowe porfirynowe fotouczulacze o zwiększonym wychwycie komórkowym – synteza i ewaluacja właściwości fotodynamicznych; 2021-01-01; 2023-03-31; 119 990; BIOTECHMED-2 Start.
 15. Mazurek-Budzyńska M.; Otrzymywanie i charakterystyka biozgodnych, elektroprzędzonych rusztowań polimerowych do zastosowania w inżynierii tkankowej; 2021-01-01; 2023-03-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 16. Sobiepanek A.; Charakterystyka biofizyczna oddziaływania mastocytów z innymi komórkami skóry podczas stanów zapalnych, alergii oraz progresji nowotworów; 2021-01-01; 2023-03-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 17. Zajda J.; Nowe strategie badania oddziaływań redoksaktywnych kompleksów Pt(IV) z DNA/RNA; 2021-01-01; 2023-03-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 18. Kobiela T.; Opracowanie i ocena właściwości biosensora opartego na rezonatorze kwarcowym, przeznaczonego do charakteryzacji fragmentów tkanki nowotworowej, zatopionych w bloczkach parafinowych, przygotowanych do diagnozy histopatologicznej; 2021-01-27; 2023-03-31; 150 075; BIOTECHMED-2 Start.
 19. Iuliano A.; Modyfikacja oligomerów laktydu o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych; 2021-01-01; 2023-08-31; 149 925; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 20. Leszczyński M.; Mikroporowate polimery koordynacyjne reaktywne w procesach redoks jako nowoczesne materiały funkcjonalne; 2021-01-01; 2023-01-31; 149 960; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 21. Wieciński P.; Funkcjonalizacja tlenku grafenu i jej wpływ na właściwości kompozytów ceramika-grafen otrzymywanych z układów koloidalnych; 2021-01-01; 2023-06-30; 149 960; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 22. Wieciński P.; Kształtowanie morfologii i właściwości bioaktywnych powłok na drodze modyfikacji powierzchni podłoża z biomedycznego stopu tytanu o obniżonej sztywności; 2021-01-01; 2023-06-30; 27 600; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 23. Wolska-Pietkiewicz M.; Nowa generacja kropek kwantowych ZnO do fotokatalizy i aplikacji biologicznych; 2021-01-01; 2023-06-30; 149 450; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 24. Bujak P.; Luminescencyjne koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników jako komponenty funkcjonalnych nanomateriałów do zastosowań biologicznych; 2021-01-01; 2023-02-28; 211 795; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 25. Dębowski M.; Materiały polimerowe o zróżnicowanej charakterystyce mechanicznej i funkcjonalnej, przeznaczone do wytwarzania protez kończyn technikami addytywnymi; 2021-01-01; 2023-06-30; 249 780; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 26. Krawczyk K.; Sonochemiczne otrzymywanie siarczków cyny o kontrolowanych właściwościach; 2021-01-01; 2023-03-01; 243 917; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 27. Raróg-Pilecka W.; Promowane jonami metali ziem alkalicznych materiały katalityczne typu Co/Mg-La do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku; 2021-01-01; 2023-06-30; 250 000; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 28. Ruśkowski P.; Synteza i zastosowanie wielofunkcyjnych reaktywnych modyfikatorów wykorzystywanych w recyklingu chemiczno-materiałowym poliestrów (biodegradowalnych) i poliamidów; 2021-01-01; 2023-06-30; 247 035; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 29. Dranka M.; Charakteryzacja strukturalna nowych klas soli heterocyklicznych do budowy bezpiecznych baterii z elektrolitem stałym o obniżonej zawartości fluoru; 2021-01-01; 2023-06-30; 241 755; ENERGYTECH-2 Power.
 30. Siekierski M.; Wykorzystanie technik analizy sygnałowej w badaniu stanu technicznego ogniw galwanicznych; 2021-01-18; 2023-06-30; 74 250; ENERGYTECH-2 Power.
 31. Jarosz M..; Bezpieczeństwo i ryzyko stosowania nanomateriałów w rolnictwie. Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach żelazowych i manganowych nanomateriałów w roślinach nasiennych, zbożowych i owocujących; 2021-08-13; 2024-01-31; 405 950; BEYOND.
 32. Ruzik L.; Nowa koncepcja kontroli metod tworzenia żywności funkcjonalnej za pomocą analizy specjacyjnej wybranych pierwiastków obecnych w mikroalgach; 2022-01-03; 2023-12-31; 159 835; BEYOND 2.
 33. Zelga K.; Alkoholiza związków metaloorganicznych – rozszyfrowywanie mitów i faktów; 2022-01-03; 2023-12-31; 154 215; BEYOND 2.
 34. Mierzejewska J.; Zintegrowane biotechnologiczne wytwarzanie bioetanolu i ksylitolu z rolniczych odpadów lignocelulozowych po alkalicznej obróbce wstępnej; 2022-03-01; 2023-12-31; 41 998; BEYOND 2.
 35. Kasprzyk-Niedzicka M.; Stanowisko laboratoryjne do manualnego składania; 2022-11-01; 2023-09-30; 99 350; EnergyEduLab-1.
 36. Cieśla J.; Ocena potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej polisacharydów roślinnych (PS) i poszukiwanie ich synergii z klasycznymi lekami przeciwnowotworowymi; 2022-04-04; 2024-12-04; 475 995; POSTDOC 2.
 37. Horeglad P.; Określenie zależności pomiędzy charakterem wiązania M–CNHC a syntezą, budową i reaktywnością wybranych kompleksów metali grupy 13 z N-heterocyklicznymi karbenami; 2022-04-04; 2025-04-04; 354 650; POSTDOC 2.
 38. Wiecińska P.; Drop-casting wspomagany fotopolimeryzacją jako nowatorska technika wytwarzania mikrokul i mikrosfer ceramicznych do zastosowań mechanicznych i katalitycznych; 2022-12-22; 2024-12-21; 475 800; POSTDOC 3.
 39. Wojciechowski K.; Aktywność biologiczna i powierzchniowa biosurfaktantów z grupy saponin pozyskiwanych metodami zielonej biotechnologii; 2022-12-22; 2024-12-21; 443 675; POSTDOC 3.
 40. Bujak P.; Modyfikacje powierzchni koloidalnych nanokryształów nieorganicznych półprzewodników jako materiałów termoelektrycznych, 23 000; Review Paper.

– Projekty aparaturowe finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Bujak P.; Fotoreaktor; 2022-10-01; 2023-09-30; 140 000; MAT-LAB 1
 2. Matczuk M.; Platforma analityczna oparta na tandemowej pierwiastkowej spektrometrii mas do symulacji i badania zmian in-vitro układów liposomy ‒ związki farmaceutycznie i kosmetycznie aktywne; 2022-07-08; 2025-07-07; 1 286 076
 3. Chudy M.; Wielozadaniowe stanowisko do ilościowej i morfologicznej oceny populacji komórek ludzkich jako modeli biologicznych w badaniach nanomateriałów i procedur terapeutycznych. (SIMOK); 2021-12-09; 2023-12-09; 169 100; BIOTECHMED_LAB-1.
 4. Cieśla J.; Zestaw z systemem do amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym(QPCR); 2021-12-09; 2023-12-09; 149 895; BIOTECHMED_LAB-1.
 5. Kobiela T.; Moduł Insplorion Acoulyte do jednoczesnych pomiarów NPS i QCM-D; 2021-12-01; 2023-12-01; 123 690.
 6. Wieczorek W.; Zestaw elektrochemiczny do badań zaawansowanych materiałów ceramicznych, polimerowych i bioczujników; 2021-12-01; 2023-12-01; 500 000.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem