Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

Aktualnie realizowane: 

– Projekty finansowane przez MNiSW

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Piszcz M.; Premia na Horyzoncie 2 do POWERSKIN PLUS; 2019-10-01; 2023-09-30; 225 712; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 2. Marcinek M.; Premia na Horyzoncie 2 do BATTERY 2030+; 2020-09-01; 2023-08-31; 43 506; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 3. Wieczorek W.; Premia na Horyzoncie 2 do BIG-MAP; 2020-12-03; 2023-08-31; 336 186; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 4. Niedzicki L.; Premia na Horyzoncie 2 do ASTRABAT; 2020-01-01; 2023-06-30; 372 718; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 5. Tobiasz P.; Synteza i charakteryzacja nowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny/stilbenu - potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych; 2019-09-26; 2022-09-25; 219 888; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.
 6. Więckowski M.; Nowoczesne materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowań specjalistycznych - otrzymywanie i badania; 2019-09-30; 2023-09-29; 220 000; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.
 7. Wrzecionek M.; Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych; 2018-09-07; 2022-09-06; 219 999; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.

– Projekty finansowane przez NCBiR

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu: 
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; (akronim); data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Chmielarek M.; Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego; (GAMS); 2021-06-01; 2024-05-31; 8 353 711,00 (WCh – 861 000); NCBiR; SZAFIR.
 2. Dybko A.; Nowoczesne metody zabezpieczania miejsca zdarzenia w środowisku CBRN z wykorzystaniem nanotechnik, AR i inżynierii odwróconej; (SWO); 2021-06-01; 2024-05-31; 10 452 143,00 (WCh – 1 715 850); NCBiR; SZAFIR.
 3. Maksimowski P.; Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym; (RSBS); 2021-06-01; 2024-12-31; 14 516 865 (WCh – 4 081 293,75); NCBiR; SZAFIR.
 4. Olszewski M.; Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji; (ASTACUS); 2021-01-01; 2024-12-31; 18 458 913,97 (WCh – 6 367 500); NCBiR; TECHMATSTRATEG.
 5. Górski Ł.; Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji (EUKINES); 2021-01-01; 2024-11-30; 9 929 395,86 (WCh – 531 190); NCBiR; TECHMATSTRATEG.
 6. Gadomska-Gajadhur A.; Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej; (BONEREG); 2021-01-01; 2024-07-01; 1 499 375; NCBiR; LIDER.
 7. Skórka Ł.; NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ; (NON-FULLACC); 2018-10-01; 2022-09-30; 1 200 000; NCBiR; LIDER.
 8. Ziółkowski R.; Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT; (IMGEN); 2021-02-22; 2022-07-31; 7 772 929; (WCh – 216 500); NCBiR; POIR

– Projekty finansowane przez NCN

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Proń A.; Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennymi właściwościami luminescencyjnymi, elektrochromowymi i fotokatalitycznymi oraz wykazujące aktywność biologiczną; 2023-01-23; 2026-03-22; 2 191 120 (WCh – 1 271 240); NCN; OPUS 23
 2. Wieczorek W.; Dodatki do baterii o wysokiej energii opartych na jonach dwuwartościowych metali i organicznej katodzie; 2023-01-02; 2026-01-01; 957 700; NCN; OPUS 22
 3. Kasprzak A..; Synteza i zastosowanie pochodnych sumanenu w roli innowacyjnych, selektywnych i efektywnych receptorów molekularnych kationów cezu; 2022-06-27; 2026-06-26; 1 197 760 ; NCN; OPUS 22
 4. Lewiński J..; Multinuklearne kompleksy metali jako molekularne jednostki budulcowe funkcjonalnych układów supramolekularnych: racjonalne projektowanie oparte na oddziaływaniach niekowalencyjnych (FunSup); 2022-02-01; 2025-01-31; 1 729 400; NCN; OPUS 21
 5. Jastrzębska E..; Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych; 2022-01-18; 2026-01-17; 1 880 080; NCN; OPUS 21
 6. Wieczorek W.; Nowe generacje materiałów anodowych do baterii litowo-jonowych z wykorzystaniem perowskitów halogenkowych; 2022-01-11; 2025-01-10; 996 600; NCN; OPUS 21
 7. Tobolska A.; Projektowanie selektywnych metalokompleksów peptydowych opartych na sekwencji amyloidu β z motywem koordynacyjnym His-2 jako receptorów w biosensorach elektrochemicznych; 2022-01-17; 2024-01-16; 139 992; NCN; PRELUDIUM 20.
 8. Marchlewicz K.; Badanie procesu ekstrakcji do fazy stałej w zminiaturyzowanym urządzeniu diagnostycznym; 2022-01-17; 2024-01-16; 139 880; NCN; PRELUDIUM 20.
 9. Durka K.; Efektywne fotouczulacze oparte na sztywnych układach boroorganicznych jako generatory tlenu singletowego; 2021-07-12; 2024-07-11; 1 281 800; NCN; OPUS 20.
 10. Marcinek M.; Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO; 2021-06-01; 2023-05-31; 949 915; NCN; M-ERA.NET 2.
 11. Jańczewski D.; Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji" i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej; 2021-09-15; 2025-09-14; 2 096 220; NCN; OPUS 20.
 12. Jędrzejewska M.; Od nowych prekursorów heterometalicznych do nanokryształów tlenku cynku domieszkowanych jonami litu; 2021-01-19; 2023-01-18; 139 200; NCN; PRELUDIUM 19.
 13. Milner-Krawczyk M.; Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe Janthinobacterium lividum jako nośniki wiolaceiny – substancji o udowodnionym działaniu terapeutycznym; 2021-12-15; 2022-12-14; 49 940; NCN; MINIATURA 5.
 14. Staniak K.; Przejściowe starzenie komórkowe jako nowy rodzaj odporności komórek nowotworowych na chemioterapię. Analiza mechanizmu ucieczki komórek nowotworowych od starzenia oraz rola autofagii w tym procesie; 2021-12-13; 2024-12-12; 610 924; NCN; SONATINA 5.
 15. Guńka P.; SterActLEP – badania strukturalne związków arsenu i antymonu zawierających aktywne strukturalnie wolne pary elektronowe; 2021-06-15; 2024-06-14; 225 000; NCN; SONATA 16.
 16. Durka K.; THIO-SWITCH – w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy, za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych; 2020-02-20; 2024-02-19; 704 070; NCN; OPUS 17.
 17. Jastrzębska E.; Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca; 2020-03-31; 2024-03-31; 1 693 480; NCN; SONATA BIS 9.
 18. Borowiecki P.; Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów; 2020-07-06; 2024-07-05; 1 068 000; NCN; SONATA BIS 15.
 19. Głowacki E.; Amfifilowe organiczne materiały elektroniczne do katalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru; 2020-02-27; 2023-10-26; 981 000; NCN; OPUS 17.
 20. Proń A.; Nowe organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) materiały i nanomateriały elektro-aktywne o kontrolowanych właściwościach elektronowych, magnetycznych i optycznych; 2020-02-06; 2023-10-05; 980 000; NCN; OPUS 17.
 21. Sokołowska P.; Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym; 2020-02-24; 2023-02-23; 204 100; NCN; PRELUDIUM 17.
 22. Jarosz M.; Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym; 2019-01-24; 2023-01-23; 1 180 500; NCN; OPUS 15.
 23. Luliński S.; Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych; 2019-07-24; 2023-07-23; 1 038 400; NCN; OPUS 16.
 24. Szafran M.; Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości; 2019-08-21; 2023-07-20; 887 400; NCN; SHENG 1.
 25. Ciosek-Skibińska P.; Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych; 2019-04-17; 2024-04-16; 1 484 200; NCN; SONATA BIS 8.
 26. Marek P.; Budowa chiralnego motywu strukturalnego a spontaniczna krystalizacja enancjomerów - analiza jonowych ko-kryształów halogenków litu z aminokwasami biogennymi; 2019-02-11; 2022-02-10; 210 000; NCN; PRELUDIUM 15.
 27. Sobiepanek A.; Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka; 2018-07-26; 2022-07-25; 210 000; NCN; PRELUDIUM 14.
 28. Buchowicz W.; Nowe perspektywy metatezy olefin: metaloorganiczne helisy z achiralnych substratów; 2018-06-29; 2023-06-28; 770 000; NCN; OPUS 14.
 29. Jańczewski D.; Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium; 2016-06-01; 2022-05-31; 1 975 200; NCN; SONATA BIS 5.
 30. Terlecki M.; Nowe supramolekularne materiały magnetyczne bazujące na samoorganizacji kompleksów metali przejściowych przez wiązania wodorowe; 2019-02-04; 2022-02-03; 139 800; NCN; PRELUDIUM 15.
 31. Wojewódzka A.; Kropki kwantowe ZnO stabilizowane dwuskładnikowym otoczeniem ligandów; 2019-02-21; 2022-12-20; 140 000; NCN; PRELUDIUM 15.
 32. Więcław-Midor A.; Polimeryzacja żyjąca jako innowacyjne rozwiązanie w druku 3D materiałów ceramicznych; 2019-02-21; 2022-02-20; 138 320; NCN; PRELUDIUM 15.
 33. Wojcieszek J.; Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach oddziaływań nanocząstek zawierających zerowartościowe żelazo z substancjami zanieczyszczającymi środowisko - układy modelowe i rzeczywiste (wybrane rośliny); 2019-07-26; 2022-07-25; 138 820; NCN; PRELUDIUM 16.
 34. Chreptowicz K.; Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnego; 2019-12-19; 2022-02-08; 49 500; NCN; MINIATURA 3.

– Projekty finansowane przez RND Inżynieria Chemiczna

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Gliński M.; Wpływ parametrów syntezy wodorotlenku magnezu, warunków jego formowania i rozkładu termicznego na czystość końcową tlenku magnezu i właściwości jego powierzchni jako katalizatora.; 2022-04-13; 2023-12-15; 28 750.
 2. Gołofit T.; Szacowanie bezpieczeństwa niszczenia materiałów wysokoenergetycznych..; 2022-04-13; 2023-12-15; 28 750.
 3. Iwanek E.; Wpływ domieszkowania jonami metali alkalicznych na aktywność układów katalitycznych zawierających nano-srebro na nośniku Zr w spalaniu sadzy i przeniesieniu wodoru.; 2022-04-13; 2023-12-15; 28 750.
 4. Cieślak K.; Zastosowanie ultradźwięków w krystalizacji heksogenu metodą rozpuszczalnik-nierozpuszczalnik; 2021-04-12; 2022-12-15; 19 368.
 5. Ulejczyk B.; Wytwarzanie wodoru z etanolu w wyładowaniu iskrowym; 2021-03-22; 2022-12-15; 19 368.
 6. Truszkiewicz E.; Promowane jonami lantanu materiały katalityczne typu Ru/węgiel do metanizacji tlenku węgla; 2021-03-16; 2022-12-15; 19 367.
 7. Chmielarek M.; Polimerowe układy bez izocyjanianowi jako perspektywiczne składniki stałych heterogenicznych paliw rakietowych; 2021-04-12; 2022-12-15; 19 367.

– Projekty finansowane przez RND Nauki Chemiczne

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Borowska M.; Synteza, charakteryzacja i badanie potencjalnego zastosowania nanocząstek selenu z wykorzystaniem technik spektrometrycznych; 2022-04-01; 2023-12-31; 38 900.
 2. Madura I.; Projektowanie i synteza wieloskładnikowych kryształów farmaceutycznych o modyfikowanym profilu uwalniania; 2022-04-01; 2023-11-30; 38 900.
 3. Drężek K.; Opracowanie sprzężonej technologii zagospodarowania permeatu serwatki w mikrobiologicznym procesie wytwarzania surowców kosmetycznych i bioetanolu; 2022-05-04; 2023-05-03; 38 900.
 4. Krawczyk H.; Badania nowych hybrydowych azo-pochodnych kolchicyny, do zastosowania w nowoczesnych terapiach medycznych; 2022-04-04; 2023-04-03; 38 900.
 5. Kliś T.; Chinolinowe kompleksy diaryloboranów jako fotokatalizatory oraz układy emisyjne o właściwościach luminescencyjnych regulowanych przez oddziaływania supramolekularne; 2022-04-01; 2023-11-30; 38 900.
 6. Lech K.; Opracowanie metody wykrywania i oznaczania karotenoidów w czapeczce dzięcioła średniego; 2022-05-04; 2023-11-30; 38 900.
 7. Łukowska-Chojnacka E.; Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych pochodnych benzimidazolu - inhibitorów kinaz białkowych CK2 i PIM-1; 2022-05-04; 2023-11-30; 38 900.
 8. Pawlak K.; Opracowanie analitycznej metody badania wpływu czynników środowiskowych na zawartość biosurfaktantów z grupy saponin w organach mydlnicy lekarskiej; 2022-05-04; 2023-11-30; 38 900.
 9. Adamczyk M.; Narzędzie inżynierii metabolicznej w regulacji strumienia szlaku syntezy trehalozy u S. cerevisiae; 2021-05-06; 2022-12-31; 31 742.
 10. Kowalkowska A.; Optymalizacja otrzymywania biologicznie aktywnych N-fenacylodibromobenzoimidazoli jako substratów do dalszych syntez substancji o potencjalnym działaniu przeciwgrzybiczym; 2021-05-06; 2022-12-31; 31 022.
 11. Matczuk M.; Opracowanie metodyki badania wpływu modyfikacji powierzchni nanocząstek złota na efektywność tworzenia i stabilności celowanych systemów dostarczania leku przeciwnowotworowego cis-platyny; 2021-05-06; 2022-10-05; 31 742.
 12. Milner-Krawczyk M.; Badanie potencjału przeciwprzerzutowego wiolaceiny w stosunku do komórek czerniaka; 2021-05-06; 2022-12-31; 31 262.
 13. Oszwałdowski S.; Symulacja zjawisk w metodach elektroforetycznych; 2021-05-06; 2022-09-30; 30 542.
 14. Pobudkowska-Mirecka A.; Wpływ amoniowych cieczy jonowych na oporność wybranych drobnoustrojów wobec chemioterapeutyków; 2021-05-06; 2022-12-31; 31 820.
 15. Ruzik L.; Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków śladowych w napojach roślinnych; 2021-05-06; 2022-10-05; 31 022.
 16. Szatkowska R.; Potwierdzenia alternatywnej metabolicznej strategii przeżyciowe szczepu drożdży zaburzonego w metabolizmie glukozy; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 802.
 17. Wińska P.; Wpływ wyciszenia genu kinazy białkowej CK2 na poziom oraz lokalizację enzymów biosyntezy tymidylanu w komórkach raka płuc; 2021-09-01; 2022-12-31; 31 814.

– Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu.  

 1. Gańczarczyk R.; Opracowanie nowego typu mikroelektrod neurostymulacyjnych z wykorzystaniem hydrofilowej formy poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofenu) jako przekaźnika sygnałów elektrycznych; 2023-04-03; 2025-03-31; 96 600; YOUNG PW.
 2. Kowalik P.; Chalkopiryt – Złoto Głupców? – Nowy Termoelektryczny Nanomateriał, 2023-04-01; 2025-03-31, 149500; YOUNG PW. 
 3. Gadomska-Gajadhur A.; Biomimetyczne, biodegradowalne podłoża komórkowe do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteoblastów i chondrocytów. (SteamScaf); 2022-01-03; 2023-12-31; 249 998,5; BIOTECHMED-3.
 4. Adamczyk-Woźniak A.; Synteza oraz badania mechanizmu działania benzoksaboroli wobec Candida spp; 2022-01-03; 2023-12-31; 245 000; BIOTECHMED-3.
 5. Jastrzębska E.; Systemy Lab-on-a-chip do badań nad różnicowaniem komórek pierwotnych w kierunku fibroblastów związanych z rakiem (CAF).; 2022-01-03; 2023-12-31; 33 350. BIOTECHMED-3.
 6. Żuchowska A.; Podejście Multi-Organ-on-Chip do oceny komunikacji międzynarządowej w procesie przerzutowania; 2022-01-03; 2023-12-31; 119 600; BIOTECHMED-3.
 7. Adamczyk M.; Opracowanie metodyki analizy epitranskryptomu eukariotycznych cząsteczek tRNA z użyciem sekwencjonowania trzeciej generacji Oxford NanoPore; 2022-01-03; 2023-06-30; 249 550; BIOTECHMED-3.
 8. Kasprzak A.; Magnetyczne nanoadsorbenty zawierające sumanen do selektywnego i efektywnego usuwania soli cezu z roztworów wodnych lub organicznych; 2022-01-03; 2023-06-30; 149 480; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 9. Luliński S.; Wydajne emitery TADF oparte na nowych elektronoakceptorowych rdzeniach boracyklicznych i ich zastosowanie w diodach OLED; 2022-01-03; 2023-06-30; 248 200; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 10. Falkowski P.; Druk 3D filtrów ceramicznych o zwiększonej odporności na szoki temperaturowe; 2022-01-03; 2023-06-30; 249 990; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 11. Plichta A.; Opracowanie technologii obróbki wykończeniowej części wykonywanych metodami przyrostowymi selektywnego spiekania i topienia laserowego SLS/SLM z zastosowaniem nowego typu narzędzi ściernych na osnowie lepko sprężystego polimeru; 2022-01-03; 2023-12-31; 75 900; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-3.
 12. Chudy M.; Badanie oddziaływań rekombinowanych analogów insuliny z wybranymi receptorami z wykorzystaniem techniki SPR; 2021-01-01; 2023-03-31; 249 849; BIOTECHMED-2 Advanced.
 13. Dybko A.; Systemy Body-on-a-chip do badania procesów inwazji i progresji komórek nowotworowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 089; BIOTECHMED-2 Advanced.
 14. Górski Ł.; Ciecze jonowe jako składniki membran elektrod referencyjnych w urządzeniach przeznaczonych do analizy potu; 2021-01-01; 2023-03-31; 249 090; BIOTECHMED-2 Advanced.
 15. Mierzejewska J.; Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe drożdży probiotycznych jako nośniki biologicznie aktywnych substancji; 2021-01-01; 2023-03-31; 249 910; BIOTECHMED-2 Advanced.
 16. Pietrzak M.; Zastosowanie nanocząstek typu stop: złoto/inny metal, w roli znaczników w biotestach i biosensorach; 2021-01-01; 2023-03-31; 228 980; BIOTECHMED-2 Advanced.
 17. Malinowski M.; Amfifilowe porfirynowe fotouczulacze o zwiększonym wychwycie komórkowym – synteza i ewaluacja właściwości fotodynamicznych; 2021-01-01; 2023-03-31; 119 990; BIOTECHMED-2 Start.
 18. Mazurek-Budzyńska M.; Otrzymywanie i charakterystyka biozgodnych, elektroprzędzonych rusztowań polimerowych do zastosowania w inżynierii tkankowej; 2021-01-01; 2023-03-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 19. Sobiepanek A.; Charakterystyka biofizyczna oddziaływania mastocytów z innymi komórkami skóry podczas stanów zapalnych, alergii oraz progresji nowotworów; 2021-01-01; 2023-03-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 20. Zajda J.; Nowe strategie badania oddziaływań redoksaktywnych kompleksów Pt(IV) z DNA/RNA; 2021-01-01; 2023-03-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 21. Kobiela T.; Opracowanie i ocena właściwości biosensora opartego na rezonatorze kwarcowym, przeznaczonego  do charakteryzacji fragmentów tkanki nowotworowej, zatopionych  w bloczkach parafinowych, przygotowanych do diagnozy histopatologicznej; 2021-01-27; 2023-03-31; 150 075; BIOTECHMED-2 Start.
 22. Kobiela T.; Opracowanie przyjaznych dla środowiska folii skrobiowych wzmocnionych kryształami i włóknami z nanocelulozy: właściwości funkcjonalne i zastosowanie; 2021-01-29; 2022-12-31; 34 500; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2.
 23. Iuliano A.; Modyfikacja oligomerów laktydu o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych; 2021-01-01; 2023-08-31; 149 925; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 24. Leszczyński M.; Mikroporowate polimery koordynacyjne reaktywne w procesach redoks jako nowoczesne materiały funkcjonalne; 2021-01-01; 2023-01-31; 149 960; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 25. Wieciński P.; Funkcjonalizacja tlenku grafenu i jej wpływ na właściwości kompozytów ceramika-grafen otrzymywanych z układów koloidalnych; 2021-01-01; 2023-06-30; 149 960; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 26. Wieciński P.; Kształtowanie morfologii i właściwości bioaktywnych powłok na drodze modyfikacji powierzchni podłoża z biomedycznego stopu tytanu o obniżonej sztywności; 2021-01-01; 2023-06-30; 27 600; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 27. Wolska-Pietkiewicz M.; Nowa generacja kropek kwantowych ZnO do fotokatalizy i aplikacji biologicznych; 2021-01-01; 2023-06-30; 149 450; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 28. Bujak P.; Luminescencyjne koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników jako komponenty funkcjonalnych nanomateriałów do zastosowań biologicznych; 2021-01-01; 2023-02-28; 211 795; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 29. Dębowski M.; Materiały polimerowe o zróżnicowanej charakterystyce mechanicznej i funkcjonalnej, przeznaczone do wytwarzania protez kończyn technikami addytywnymi; 2021-01-01; 2023-06-30; 249 780; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 30. Krawczyk K.; Sonochemiczne otrzymywanie siarczków cyny o kontrolowanych właściwościach; 2021-01-01; 2023-03-01; 243 917; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 31. Raróg-Pilecka W.; Promowane jonami metali ziem alkalicznych materiały katalityczne typu Co/Mg-La do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku; 2021-01-01; 2023-06-30; 250 000; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 32. Ruśkowski P.; Synteza i zastosowanie wielofunkcyjnych reaktywnych modyfikatorów wykorzystywanych w recyklingu chemiczno-materiałowym poliestrów (biodegradowalnych) i poliamidów; 2021-01-01; 2023-06-30; 247 035; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 33. Piszcz M.; Badanie korozji aluminiowego kolektora prądowego pracującego w elektrolitach do ogniw litowych i litowo jonowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 195 775; ENERGYTECH-2 Impulse.
 34. Poterała M.; Synteza elektrolitu polimerowego o przewodnictwie, kationowym do zastosowań w ogniwach litowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 194 850; ENERGYTECH-2 Impulse.
 35. Dranka M.; Charakteryzacja strukturalna nowych klas soli heterocyklicznych do budowy bezpiecznych baterii z elektrolitem stałym o obniżonej zawartości fluoru; 2021-01-01; 2023-06-30; 241 755; ENERGYTECH-2 Power.
 36. Żukowska G. Z.; Krystaliczne solwaty soli litowych z dodatkiem cieczy jonowych – nowy typ stężonych elektrolitów do zastosowań w bateriach litowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 184 250; ENERGYTECH-2 Power.
 37. Zygadło-Monikowska E.; Opracowanie elektrolitu polimerowego i procesu druku 3D do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 600; ENERGYTECH-2 Power.
 38. Siekierski M.; Zastosowanie spektroskopii terahercowej w badaniu transportu ładunku w materiałach elektroaktywnych; 2021-01-18; 2022-10-31; 60 375; ENERGYTECH-2 Power.
 39. Siekierski M.; Wykorzystanie technik analizy sygnałowej w badaniu stanu technicznego ogniw galwanicznych; 2021-01-18; 2023-06-30; 74 250; ENERGYTECH-2 Power.
 40. Ciosek-Skibińska P.; Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych; 2020-07-01; 2022-06-30; 200 000; BIOTECHMED-1.
 41. Grabowska-Jadach I.; Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego; 2020-07-01; 2022-09-30; 197 000; BIOTECHMED-1.
 42. Jańczewski D.; Synteza i badanie właściwości przeciwbakteryjnych oraz fizykochemicznych nowych amoniowych surfaktantów kationowych zawierających makrocykliczny fragment hydrofilowy; 2020-07-01; 2022-03-31; 195 000; BIOTECHMED-1.
 43. Jarczewska M.; Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA; 2020-07-01; 2022-09-30; 199 000; BIOTECHMED-1.
 44. Kobiela T.; Badania wpływu modulacji metabolizmu energetycznego na profil glikozylacji komórek czerniaka z mutacją BRAF; 2020-07-01; 2022-09-30; 200 000; BIOTECHMED-1.
 45. Wezynfeld N.; Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników; 2020-07-01; 2022-09-30; 200 000; BIOTECHMED-1.
 46. Wiecińska P.; Fotoutwardzalne dyspersje wielofazowe dla potrzeb druku 3D kompozytów ceramika-metal; 2020-07-01; 2022-06-30; 199 985; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1.
 47. Królikowski M.; Kompozytowe materiały zmiennofazowe PCM jako wydajne magazyny energii cieplnej: wytwarzanie, charakterystyka termofizyczna i modelowanie matematyczne; 2020-07-01; 2022-06-30; 199 645; ENERGYTECH-1 Power.
 48. Lewiński J.; Nowe materiały elektrodowe na bazie przewodzących MOF'ów i ich wykorzystanie w urządzeniach magazynujących energię; 2020-07-01; 2022-06-30; 195 960; ENERGYTECH-1 Power.
 49. Marczewski M.; Wytworzenie i charakteryzacja kompozytowych materiałów anodowych metodą MPCVD do zastosowań w ogniwach lit-siarka; 2020-07-01; 2022-06-30; 200 000; ENERGYTECH-1 Power.
 50. Siekierski M.; Szkliste elektrolity polimerowe dla średniotemperaturowych wodorowych ogniw paliwowych; 2020-07-01; 2022-06-30; 198 000; ENERGYTECH-1 Power.
 51. Zybert M.; Podwójne domieszkowane materiały katodowe typu NMC o wysokiej zawartości niklu do nowej generacji baterii litowo-jonowych; 2020-07-01; 2022-06-30; 100 000; ENERGYTECH-1 Impulse.
 52. Ziółkowski R.; SARS-CoV-2 diagnostics based on electrochemical genosensors; 2020-09-01; 2022-10-31; 399 103; IDUB Against COVID.
 53. Jarosz M..; Bezpieczeństwo i ryzyko stosowania nanomateriałów w rolnictwie. Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach żelazowych i manganowych nanomateriałów w roślinach nasiennych, zbożowych i owocujących; 2021-08-13; 2024-01-31; 405 950; BEYOND.
 54. Jankowski K.; Reaktor chemiczny z wykorzystaniem inteligentnego źródła mocy mikrofalowej; 2021-05-10; 2022-08-31; 60 490; BEYOND.
 55. Ruzik L.; Nowa koncepcja kontroli metod tworzenia żywności funkcjonalnej za pomocą analizy specjacyjnej wybranych pierwiastków obecnych w mikroalgach; 2022-01-03; 2023-12-31; 159 835; BEYOND 2.
 56. Zelga K.; Alkoholiza związków metaloorganicznych – rozszyfrowywanie mitów i faktów; 2022-01-03; 2023-12-31; 154 215; BEYOND 2.
 57. Mierzejewska J.; Zintegrowane biotechnologiczne wytwarzanie bioetanolu i ksylitolu z rolniczych odpadów lignocelulozowych po alkalicznej obróbce wstępnej; 2022-03-01; 2023-12-31; 41 998; BEYOND 2.
 58. Kasprzyk-Niedzicka M.; Stanowisko laboratoryjne do manualnego składania; 2022-11-01; 2023-09-30; 99 350; EnergyEduLab-1.
 59. Cieśla J.; Ocena potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej polisacharydów roślinnych (PS) i poszukiwanie ich synergii z klasycznymi lekami przeciwnowotworowymi; 2022-04-04; 2024-12-04; 475 995; POSTDOC 2.
 60. Horeglad P.; Określenie zależności pomiędzy charakterem wiązania M–CNHC a syntezą, budową i reaktywnością wybranych kompleksów metali grupy 13 z N-heterocyklicznymi karbenami; 2022-04-04; 2025-04-04; 354 650; POSTDOC 2.
 61. Wiecińska P.; Drop-casting wspomagany fotopolimeryzacją jako nowatorska technika wytwarzania mikrokul i mikrosfer ceramicznych do zastosowań mechanicznych i katalitycznych; 2022-12-22; 2024-12-21; 475 800; POSTDOC 3.
 62. Wojciechowski K.; Aktywność biologiczna i powierzchniowa biosurfaktantów z grupy saponin pozyskiwanych metodami zielonej biotechnologii; 2022-12-22; 2024-12-21; 443 675; POSTDOC 3.
 63. Bujak P.; Modyfikacje powierzchni koloidalnych nanokryształów nieorganicznych półprzewodników jako materiałów termoelektrycznych, 23 000; Review Paper.

– Projekty aparaturowe finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy horyzontach); nazwa grantu. 

 1. Bujak P.; Fotoreaktor; 2022-10-01; 2023-09-30; 140 000; MAT-LAB 1
 2. Matczuk M.; Platforma analityczna oparta na tandemowej pierwiastkowej spektrometrii mas do symulacji i badania zmian in-vitro układów liposomy ‒ związki farmaceutycznie i kosmetycznie aktywne; 2022-07-08; 2025-07-07; 1 286 076
 3. Kobiela T.; Moduł Insplorion Acoulyte do jednoczesnych pomiarów NPS i QCM-D; 2021-12-01; 2023-12-01; 123 690.
 4. Wieczorek W.; Zestaw elektrochemiczny do badań zaawansowanych materiałów ceramicznych, polimerowych i bioczujników; 2021-12-01; 2023-12-01; 500 000.
 5. Chudy M.; Wielozadaniowe stanowisko do ilościowej i morfologicznej oceny populacji komórek ludzkich jako modeli biologicznych w badaniach nanomateriałów i procedur terapeutycznych. (SIMOK); 2021-12-09; 2023-12-09; 169 100; BIOTECHMED_LAB-1.
 6. Cieśla J.; Zestaw z systemem do amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym(QPCR); 2021-12-09; 2023-12-09; 149 895; BIOTECHMED_LAB-1.

– Projekty finansowane ze środków UE i USA

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik (lub kierownik projektu na WCh – jeśli lider poza WCh); tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł, € – przy Horyzontach); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Cieśla J.; KAVA – Upcycling coffee waste into useful raw materials and green products; 2021-11-01; 2023-12-31; 137 501 Euro; PR UE; HORYZONT EUROPA.
 2. Wieczorek W.; DESTINY – „Doctorate Programme on Emerging Battery Storage Technologies INspiring Young scientists”; (DESTINY); 2021-10-01; 2023-08-31; 557 620 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 3. Marcinek M.; BATTERY 2030+ – inicjatywa naukowa w dużej skali: w sercu połączonej "zielonej" społeczności. Akronim: (BATTERY); 2020-09-01; 2023-08-31; 48 875 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 4. Wieczorek W.; BIG-MAP – Genom Interfejsu Bateryjnego - Platforma projektowania materiałów; (BIG-MAP); 2020-09-01; 2023-08-31; 382 500 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 5. Niedzicki L.; ASTRABAT – All Solid-sTate Reliable BATtery for 2025. W pełni stałą i niezawodna bateria na rok 2025; (ASTRABAT); 2020-01-01; 2023-06-30; 431 087,50 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 6. Piszcz M.; POWERSKIN PLUS – Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage systems for non-residential buildings; (POWERSKIN); 2019-10-01; 2024-03-31; 163 125 Euro; PR UE; HORYZONT 2020.
 7. Bujak P.; Właściwości termoelektryczne nanokryształów półprzewodnikowych funkcjonalizowanych powierzchniowo – Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską; 2021-01-01; 2022-12-31; 27 200; NAWA; POLONIUM.
 8. Parzuchowski P.; Kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju i właściwości materiałów poliuretanowych. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – wymiana bilateralna naukowców między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec; 2020-01-01; 2021-12-31; 12 400; NAWA.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem