Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

Aktualnie realizowane: 

– Projekty finansowane przez MNiSW

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy /zł/; jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Niedzicki L.; Premia na Horyzoncie 2 do ASTRABAT; 2020-01-01; 2023-06-30; 372 718; MNiSW; Premia na Horyzoncie 2.
 2. Marcinek M.; Premia na Horyzoncie 2 do BATTERY 2030+; 2020-09-01; 2023-08-31; 43 506; MNiSW; Premia na Horyzoncie 2.
 3. Wieczorek W.; Premia na Horyzoncie 2 do BIG-MAP; 2020-12-03; 2023-08-31; 336 186; MNiSW; Premia na Horyzoncie 2.
 4. Raróg-Pilecka W.; Katalizator kobaltowy osadzony na mieszanym tlenku Mg-La pochodzenia hydrotalkitowego do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku; 2019-05-29; 2021-02-28; 22 465; MNiSW; Najlepsi z Najlepszych! 4.0.
 5. Piszcz M.; Premia na Horyzoncie 2 do POWERSKIN PLUS; 2019-10-01; 2023-09-30; 225 712; MNiSW; Premia na Horyzoncie 2.
 6. Tobiasz P.; Synteza i charakteryzacja nowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny/stilbenu - potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych; 2019-09-26; 2022-09-25; 219 888; MNiSW; DIAMENTOWY GRANT.
 7. Więckowski M.; Nowoczesne materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowań specjalistycznych - otrzymywanie i badania; 2019-09-30; 2023-09-29; 220 000; MNiSW; DIAMENTOWY GRANT.
 8. Wrzecionek M.; Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych; 2018-09-07; 2022-09-06; 219 999; MNiSW; DIAMENTOWY GRANT.
 9. Matyszczak G.; Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwania nowych półprzewodników nieorganicznych do zastosowań w ogniwach słonecznych; 2018-09-21; 2021-09-20; 217 262; MNiSW; DIAMENTOWY GRANT.

– Projekty finansowane przez NCBiR

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu: 
kierownik; tytuł pracy; (akronim); data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Gadomska-Gajadhur A.; Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczastej; 2021-01-01; 2024-01-01; 1 499 375; NCBiR; LIDER.
 2. Olszewski M.; Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji; (ASTACUS); 2021-01-01; 2024-06-30; 18 458 913,97; NCBiR; TECHMATSTRATEG.
 3. Maksimowski P.; Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym; 2021-06-01; 2024-05-31; 14 516 865; NCBiR; SZAFIR.
 4. Skórka Ł.; NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ; 2018-10-01; 2022-09-30; 1 200 000; NCBiR; LIDER.
 5. Florjańczyk Z.; Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów poliuretanowych i komponentów umożliwiających spajanie materiałów o wysokiej swobodnej energii powierzchniowej (CARBOPUR); 2017-09-01; 2021-03-31; 1 838 892; NCBiR; POIR.

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu: 
kierownik na WCh PW; tytuł pracy; (akronim); data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Górski Ł.; Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji (EUKINES); 2021-01-01; 2023-12-31; 9 929 395,86; NCBiR; TECHMATSTRATEG.
 2. Chmielarek M.; Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego; 2021-06-01; 2024-05-31; 8 353 711,00; NCBiR; SZAFIR.
 3. Dybko A.; Nowoczesne metody zabezpieczania miejsca zdarzenia w środowisku CBRN z wykorzystaniem nanotechnik, AR i inżynierii odwróconej; 2021-06-01; 2024-05-31; 10 452 143,00; NCBiR; SZAFIR.

– Projekty finansowane przez NCN

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy /zł/; jednostka finansująca; rodzaj.
  
Pierwszych 7 grantów zostało przyznanych w 2021 roku.

 1. Durka K.; Efektywne fotouczulacze oparte na sztywnych układach boroorganicznych jako generatory tlenu singletowego; 2021-07-12; 2024-07-11; 1 281 800; NCN; OPUS.
 2. Marcinek M.; Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO; 2021-06-01; 2023-05-31; 949 915; NCN; M-ERA.NET 2.
 3. Jańczewski D.; Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji" i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej; 2021-09-15; 2025-09-14; 2 096 220; NCN; OPUS.
 4. Jędrzejewska M.; Od nowych prekursorów heterometalicznych do nanokryształów tlenku cynku domieszkowanych jonami litu; 2021-01-19; 2023-01-18; 139 200; NCN; PRELUDIUM.
 5. Milner-Krawczyk M.; Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe Janthinobacterium lividum jako nośniki wiolaceiny – substancji o udowodnionym działaniu terapeutycznym; 2021-12-15; 2022-12-14; 49 940; NCN; MINIATURA.
 6. Staniak K.; Przejściowe starzenie komórkowe jako nowy rodzaj odporności komórek nowotworowych na chemioterapię. Analiza mechanizmu ucieczki komórek nowotworowych od starzenia oraz rola autofagii w tym procesie; 2021-12-13; 2024-12-12; 610 924; NCN; SONATINA.
 7. Guńka P.; SterActLEP – badania strukturalne związków arsenu i antymonu zawierających aktywne strukturalnie wolne pary elektronowe; 2021-06-15; 2024-06-14; 225 000; NCN; SONATA.
 8. Durka K.; THIO-SWITCH – w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy, za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych; 2020-02-20; 2023-02-19; 704 070; NCN; OPUS.
 9. Jastrzębska E.; Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca; 2020-03-31; 2024-03-31; 1 693 480; NCN; SONATA BIS.
 10. Borowiecki P.; Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów; 2020-07-06; 2023-07-05; 1 068 000; NCN; SONATA.
 11. Głowacki E.; Amfifilowe organiczne materiały elektroniczne do katalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru; 2020-02-27; 2023-02-26; 981 000; NCN; OPUS.
 12. Proń A.; Nowe organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) materiały i nanomateriały elektro-aktywne o kontrolowanych właściwościach elektronowych, magnetycznych i optycznych; 2020-02-06; 2023-02-05; 980 000; NCN; OPUS.
 13. Sokołowska P.; Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym; 2020-02-24; 2023-02-23; 204 100; NCN; PRELUDIUM.
 14. Poterała M.; Tandemowa metoda wyznaczania potencjału utleniania biologicznie czynnych stilbenów w oparciu o obliczenia kwantowo-mechaniczne i pomiary elektrochemiczne; 2020-10-15; 2021-10-14; 49 940; NCN; MINIATURA.
 15. Jarosz M.; Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym; 2019-01-24; 2022-01-23; 1 180 500; NCN; OPUS.
 16. Luliński S.; Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych; 2019-07-24; 2022-07-23; 1 038 400; NCN; OPUS.
 17. Szafran M.; Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości; 2019-08-21; 2022-08-20; 887 400; NCN; SHENG.
 18. Ciosek-Skibińska P.; Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych; 2019-04-17; 2024-04-16; 1 484 200; NCN; SONATA BIS.
 19. Marek P.; Budowa chiralnego motywu strukturalnego a spontaniczna krystalizacja enancjomerów - analiza jonowych ko-kryształów halogenków litu z aminokwasami biogennymi; 2019-02-11; 2022-02-10; 210 000; NCN; PRELUDIUM.
 20. Terlecki M.; Nowe supramolekularne materiały magnetyczne bazujące na samoorganizacji kompleksów metali przejściowych przez wiązania wodorowe; 2019-02-04; 2021-08-03; 139 800; NCN; PRELUDIUM.
 21. Wojewódzka A.; Kropki kwantowe ZnO stabilizowane dwuskładnikowym otoczeniem ligandów; 2019-02-21; 2021-12-20; 140 000; NCN; PRELUDIUM.
 22. Więcław-Midor A.; Polimeryzacja żyjąca jako innowacyjne rozwiązanie w druku 3D materiałów ceramicznych; 2019-02-21; 2021-12-20; 138 320; NCN; PRELUDIUM.
 23. Skorupska S.; Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip; 2019-07-26; 2021-07-25; 136 500; NCN; PRELUDIUM.
 24. Wojcieszek J.; Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach oddziaływań nanocząstek zawierających zerowartościowe żelazo z substancjami zanieczyszczającymi środowisko - układy modelowe i rzeczywiste (wybrane rośliny); 2019-07-26; 2021-07-25; 138 820; NCN; PRELUDIUM.
 25. Chreptowicz K.; Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnego; 2019-12-19; 2021-08-08; 49 500; NCN; MINIATURA.
 26. Borowska M.; Badanie właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w odniesieniu do różnych form chemicznych rtęci z wykorzystaniem nowych metod analitycznych; 2018-07-31; 2021-01-30; 134 380; NCN; PRELUDIUM.
 27. Sobiepanek A.; Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka; 2018-07-26; 2022-07-25; 210 000; NCN; PRELUDIUM.
 28. Buchowicz W.; Nowe perspektywy metatezy olefin: metaloorganiczne helisy z achiralnych substratów; 2018-06-29; 2021-06-28; 770 000; NCN; OPUS.
 29. Adamczyk-Woźniak A.; Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenylo-boronowych; 2017-09-06; 2021-09-05; 747 740; NCN; OPUS.
 30. Szatyłowicz H.; Fizyczne interpretacje efektu podstawnika na właściwości adeniny i jej międzycząsteczkowe oddziaływania; 2017-07-28; 2021-04-27; 220 560; NCN; OPUS.
 31. Florjańczyk Z.; Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów poliuretanowych i komponentów umożliwiających spajanie materiałów o wysokiej swobodnej energii powierzchniowej (CARBOPUR); 2017-09-01; 2021-03-31; 1 838 892; NCBiR; POIR.
 32. Wieciński P.; Tlenkowe nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe formowane z udziałem enzymów; 2017-07-18; 2021-07-17; 456 400; NCN; SONATA.
 33. Paduszyński K.; Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych nowymi modelami QSPR uwzględniającymi różne wymiarowości reprezentacji chemicznej jonów; 2017-07-14; 2021-07-13; 272 900; NCN; SONATA.
 34. Florjańczyk Z.; Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych; 2017-01-18; 2021-01-17; 985 849; NCN; OPUS.
 35. Jańczewski D.; Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium; 2016-06-01; 2021-05-31; 1 975 200; NCN; SONATA BIS

– Projekty finansowane przez RND Inżynieria Chemiczna

 1. Falkowski P.; Fotopolimeryzacja zawiesin koloidalnych w otrzymywaniu elementów ceramicznych o geometrii kulistej; 2020-07-06; 2021-11-30; 19 040.
 2. Horeglad P.; Przełączalne układy katalityczne oparte na kompleksach dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu z otwarciem pierścienia; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 3. Młotek M.; Otrzymywanie wodoru z gazu zawierającego metan i dwutlenek węgla metodami plazmową i plazmowo-katalityczną; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 4. Gliński M.; Upsalit - nowy prekursor katalizatorów zawierających tlenek magnezu; 2020-07-10; 2021-11-30; 19 040.
 5. Cieślak K.; Zastosowanie ultradźwięków w krystalizacji heksogenu metodą rozpuszczalnik-nierozpuszczalnik; 2021-04-12; 2022-12-15; 19 368.
 6. Ulejczyk B.; Wytwarzanie wodoru z etanolu w wyładowaniu iskrowym; 2021-03-22; 2022-12-15; 19 368.
 7. Truszkiewicz E.; Promowane jonami lantanu materiały katalityczne typu Ru/węgiel do metanizacji tlenku węgla; 2021-03-16; 2022-12-15; 19 367.
 8. Chmielarek M.; Polimerowe układy bez izocyjanianowi jako perspektywiczne składniki stałych heterogenicznych paliw rakietowych; 2021-04-12; 2022-12-15; 19 367.

– Projekty finansowane przez RND Nauki Chemiczne

 1. Guńka P.; Badania strukturalne związków tlenowych arsenu i antymonu z wolną parą elektronową; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 2. Kasprzak A.; Synteza i zastosowanie fluorowanych molekularnych klatek zawierających ferrocen; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 3. Kliś T.; Synteza, charakteryzacja fotokatalizatorów boroorganicznych zawierających podstawnik pirenowy i zastosowanie w syntezie wybranych związków biologicznie czynnych lub ich prekursorów; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 4. Krawczyk H.; Badania nowych azo-pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny - przełączników molekularnych do zastosowania w fotofarmakologii; 2020-07-01; 2021-06-30; 29 400.
 5. Malinowski M.; Nowe porfirynowe glikokoniugaty dla potrzeb terapii fotodynamicznej; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 6. Madura I.; Badania ko-kryształów farmaceutycznych wybranych trudno rozpuszczalnych leków z dipeptydami; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 7. Mierzejewska J.; Badanie możliwości wykorzystania odpadów przemysłu mleczarskiego do biotechnologicznej produkcji 2-fenyloetanolu; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 8. Mironiuk-Puchalska E.; Nowe analogi argininy i ich potencjał w terapii nowotworów gleju; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 9. Wińska P.; Badania synergistycznego efektu jednoczesnej inhibicji syntazy tymidylanowej i kinazy białkowej CK2 w liniach komórkowych raka piersi; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 10. Adamczyk M.; Narzędzie inżynierii metabolicznej w regulacji strumienia szlaku syntezy trehalozy u S. cerevisiae; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 742.
 11. Kowalkowska A.; Optymalizacja otrzymywania biologicznie aktywnych N-fenacylodibromobenzoimidazoli jako substratów do dalszych syntez substancji o potencjalnym działaniu przeciwgrzybiczym; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 022.
 12. Matczuk M.; Opracowanie metodyki badania wpływu modyfikacji powierzchni nanocząstek złota na efektywność tworzenia i stabilności celowanych systemów dostarczania leku przeciwnowotworowego cis-platyny; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 742.
 13. Milner-Krawczyk M.; Badanie potencjału przeciwprzerzutowego wiolaceiny w stosunku do komórek czerniaka; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 262.
 14. Oszwałdowski S.; Symulacja zjawisk w metodach elektroforetycznych; 2021-05-06; 2022-05-05; 30 542.
 15. Pobudkowska-Mirecka A.; Wpływ amoniowych cieczy jonowych na oporność wybranych drobnoustrojów wobec chemioterapeutyków; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 820.
 16. Ruzik L.; Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków śladowych w napojach roślinnych; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 022.
 17. Szatkowska R.; Potwierdzenia alternatywnej metabolicznej strategii przeżyciowe szczepu drożdży zaburzonego w metabolizmie glukozy; 2021-05-06; 2022-05-05; 31 802.
 18. Wińska P.; Wpływ wyciszenia genu kinazy białkowej CK2 na poziom oraz lokalizację enzymów biosyntezy tymidylanu w komórkach raka płuc; 2021-09-01; 2022-08-31; 31 814.

– Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł); nazwa grantu. 

 1. Ciosek-Skibińska P.; Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 2. Grabowska-Jadach I.; Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego; 2020-07-01; 2021-12-31; 197 000; BIOTECHMED-1.
 3. Dominik J.; Synteza i badanie właściwości przeciwbakteryjnych oraz fizykochemicznych nowych amoniowych surfaktantów kationowych zawierających makrocykliczny fragment hydrofilowy; 2020-07-01; 2021-12-31; 195 000; BIOTECHMED-1.
 4. Jarczewska M.; Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 000; BIOTECHMED-1.
 5. Kobiela T.; Badania wpływu modulacji metabolizmu energetycznego na profil glikozylacji komórek czerniaka z mutacją BRAF; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 6. Wezynfeld N.; Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 7. Durka K.; Efektywne trypletowe fotouczulacze oparte na związkach boroorganicznych o architekturze spiro osadzone na podłożu stałym do zastosowań w fotokatalizie; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 525; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1.
 8. Wiecińska P.; Fotoutwardzalne dyspersje wielofazowe dla potrzeb druku 3D kompozytów ceramika-metal; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 985; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1.
 9. Królikowski M.; Kompozytowe materiały zmiennofazowe PCM jako wydajne magazyny energii cieplnej: wytwarzanie, charakterystyka termofizyczna i modelowanie matematyczne; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 645; ENERGYTECH-1 Power.
 10. Lewiński J.; Nowe materiały elektrodowe na bazie przewodzących MOF'ów i ich wykorzystanie w urządzeniach magazynujących energię; 2020-07-01; 2021-12-31; 195 960; ENERGYTECH-1 Power.
 11. Marczewski M.; Wytworzenie i charakteryzacja kompozytowych materiałów anodowych metodą MPCVD do zastosowań w ogniwach lit-siarka; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; ENERGYTECH-1 Power.
 12. Siekierski M.; Szkliste elektrolity polimerowe dla średniotemperaturowych wodorowych ogniw paliwowych; 2020-07-01; 2021-12-31; 198 000; ENERGYTECH-1 Power.
 13. Zybert M.; Podwójne domieszkowane materiały katodowe typu NMC o wysokiej zawartości niklu do nowej generacji baterii litowo-jonowych; 2020-07-01; 2021-12-31; 100 000; ENERGYTECH-1 Impulse.
 14. Ziółkowski R.; SARS-CoV-2 diagnostics based on electrochemical genosensors; 2020-09-01; 2021-12-31; 399 103; IDUB Against COVID.
 15. Chudy M.; Badanie oddziaływań rekombinowanych analogów insuliny z wybranymi receptorami z wykorzystaniem techniki SPR; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 849; BIOTECHMED-2 Advanced.
 16. Dybko A.; Systemy Body-on-a-chip do badania procesów inwazji i progresji komórek nowotworowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 089; BIOTECHMED-2 Advanced.
 17. Górski Ł.; Ciecze jonowe jako składniki membran elektrod referencyjnych w urządzeniach przeznaczonych do analizy potu; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 090; BIOTECHMED-2 Advanced.
 18. Mierzejewska J.; Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe drożdży probiotycznych jako nośniki biologicznie aktywnych substancji; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 910; BIOTECHMED-2 Advanced.
 19. Pietrzak M.; Zastosowanie nanocząstek typu stop: złoto/inny metal, w roli znaczników w biotestach i biosensorach; 2021-01-01; 2022-12-31; 228 980; BIOTECHMED-2 Advanced.
 20. Malinowski M.; Amfifilowe porfirynowe fotouczulacze o zwiększonym wychwycie komórkowym – synteza i ewaluacja właściwości fotodynamicznych; 2021-01-01; 2022-12-31; 119 990; BIOTECHMED-2 Start.
 21. Mazurek-BudzyńskaM.; Otrzymywanie i charakterystyka biozgodnych, elektroprzędzonych rusztowań polimerowych do zastosowania w inżynierii tkankowej; 2021-01-01; 2022-12-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 22. Sobiepanek A.; Charakterystyka biofizyczna oddziaływania mastocytów z innymi komórkami skóry podczas stanów zapalnych, alergii oraz progresji nowotworów; 2021-01-01; 2022-12-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 23. Zajda J.; Nowe strategie badania oddziaływań redoksaktywnych kompleksów Pt(IV) z DNA/RNA; 2021-01-01; 2022-12-31; 120 000; BIOTECHMED-2 Start.
 24. Iuliano A.; Modyfikacja oligomerów laktydu o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych; 2021-01-01; 2022-12-31; 149 925; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 25. Leszczyński M.; Mikroporowate polimery koordynacyjne reaktywne w procesach redoks jako nowoczesne materiały funkcjonalne; 2021-01-01; 2022-12-31; 149 960; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 26. Wieciński P.; Funkcjonalizacja tlenku grafenu i jej wpływ na właściwości kompozytów ceramika-grafen otrzymywanych z układów koloidalnych; 2021-01-01; 2022-12-31; 149 960; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 27. Wolska-Pietkiewicz M.; Nowa generacja kropek kwantowych ZnO do fotokatalizy i aplikacji biologicznych; 2021-01-01; 2022-12-31; 149 450; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Start.
 28. Bujak P.; Luminescencyjne koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników jako komponenty funkcjonalnych nanomateriałów do zastosowań biologicznych; 2021-01-01; 2022-12-31; 211 795; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 29. Dębowski M.; Materiały polimerowe o zróżnicowanej charakterystyce mechanicznej i funkcjonalnej, przeznaczone do wytwarzania protez kończyn technikami addytywnymi; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 780; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 30. Krawczyk K.; Sonochemiczne otrzymywanie siarczków cyny o kontrolowanych właściwościach; 2021-01-01; 2022-12-31; 243 917; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 31. Raróg-Pilecka W.; Promowane jonami metali ziem alkalicznych materiały katalityczne typu Co/Mg-La do niskociśnieniowego procesu syntezy amoniaku; 2021-01-01; 2022-12-31; 250 000; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 32. Ruśkowski P.; Synteza i zastosowanie wielofunkcyjnych reaktywnych modyfikatorów wykorzystywanych w recyklingu chemiczno-materiałowym poliestrów (biodegradowalnych) i poliamidów; 2021-01-01; 2022-12-31; 247 035; TECHNOLOGIE-MATERIAŁOWE-2 Advanced.
 33. Piszcz M.; Badanie korozji aluminiowego kolektora prądowego pracującego w elektrolitach do ogniw litowych i litowo jonowych; 2021-01-01; 2022-06-30; 195 775; ENERGYTECH-2 Impulse.
 34. Poterała M.; Synteza elektrolitu polimerowego o przewodnictwie, kationowym do zastosowań w ogniwach litowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 194 850; ENERGYTECH-2 Impulse.
 35. Dranka M.; Charakteryzacja strukturalna nowych klas soli heterocyklicznych do budowy bezpiecznych baterii z elektrolitem stałym o obniżonej zawartości fluoru; 2021-01-01; 2022-12-31; 241 755; ENERGYTECH-2 Power.
 36. Żukowska G. Z.; Krystaliczne solwaty soli litowych z dodatkiem cieczy jonowych – nowy typ stężonych elektrolitów do zastosowań w bateriach litowych; 2021-01-01; 2022-06-30; 184 250; ENERGYTECH-2 Power.
 37. Zygadło-Monikowska E.; Opracowanie elektrolitu polimerowego i procesu druku 3D do zastosowania w ogniwach litowo-jonowych; 2021-01-01; 2022-12-31; 249 600; ENERGYTECH-2 Power.

  Projekty aparaturowe finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”:

 38. Kobiela T.; Moduł Insplorion Acoulyte do jednoczesnych pomiarów NPS i QCM-D; 2021-12-01; 2023-12-01; 123 690.
 39. Wieczorek W.; Zestaw elektrochemiczny do badań zaawansowanych materiałów ceramicznych, polimerowych i bioczujników; 2021-12-01; 2023-12-01; 500 000.
 40. Chudy M.; Wielozadaniowe stanowisko do ilościowej i morfologicznej oceny populacji komórek ludzkich jako modeli biologicznych w badaniach nanomateriałów i procedur terapeutycznych. (SIMOK); 2021-12-09; 2023-12-09; 169 100; BIOTECHMED_LAB-1.
 41. Cieśla J.; Zestaw z systemem do amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym(QPCR); 2021-12-09; 2023-12-09; 149 895; BIOTECHMED_LAB-1.

– Projekty finansowane ze środków UE i USA

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Bujak P.; Właściwości termoelektryczne nanokryształów półprzewodnikowych funkcjonalizowanych powierzchniowo – Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską; 2021-01-01; 2022-12-31; 27 200; NAWA; POLONIUM.
 2. Niedzicki L.; ASTRABAT – All Solid-sTate Reliable BATtery for 2025. W pełni stałą i niezawodna bateria na rok 2025; 2020-01-01; 2023-06-30; 1 858 720; PR UE; HORYZONT 2020.
 3. Marcinek M.; BATTERY 2030+ – inicjatywa naukowa w dużej skali: w sercu połączonej "zielonej" społeczności. Akronim: BATTERY 2; 2020-09-01; 2023-08-31; 221 844; PR UE; HORYZONT 2020.
 4. Wieczorek W.; BIG-MAP – Genom Interfejsu Bateryjnego – Platforma projektowania materiałów; 2020-09-01; 2023-08-31; 1 704 917; PR UE; HORYZONT 2020.
 5. Parzuchowski P.; Kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju i właściwości materiałów poliuretanowych. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – wymiana bilateralna naukowców między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec; 2020-01-01; 2021-12-31; 12 400; NAWA.
 6. Piszcz M.; POWERSKIN PLUS – Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage systems for non-residential buildings; 2019-10-01; 2023-09-30; 655 415; PR UE; HORYZONT 2020.
 7. Krztoń-Maziopa A.; DOMINION – Deciphering the workings of molecule intercalated iron chalcogenides/ Identyfikacja mechanizmu działania molekularnych interkalatów chalkogenidków żelaza; 2018-02-12; 2021-08-21; 1 366 543; Department of Defence USA.

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według schematu:
kierownik na WCh PW; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy (zł); jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Cieśla J.; KAVA – Upcycling coffee waste into useful raw materials and green products; 2021-11-01; 2023-12-31; 2 629 000,00 EUR; PR UE; HORYZONT EUROPA.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem