Seminaria wydziałowe

Wydarzenia ułożone w porządku chronologicznym – od 1.09.2009 r.

 

Seminaria odbywają się:

 • we wtorki, w godz. 14:15–15:00
 • lub w piątki, w godz. 13:15–14:00 
 

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Gmach Technologii Chemicznej

ul. Koszykowa 75

   
   

dr hab. inż. Izabela Madura, prof. uczelni 27.02.2024
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska 
Od struktury krystalicznej do opatentowanego leku – praktyczne wykorzystanie narzędzi krystalografii
   

prof. Fernando Colmenaresa 28.11.2023
Engineering Research Institute (CR-IEC) at Universidad Cooperativa de Colombia
Virtual reality, digital twins and gamification as a powerful platform for diverse stakeholder cooperation in science, technology and innovation initiatives: CELISE case study
    

prof. Soman N. Abraham 15.11.2023
Duke University Medical Center (USA)
Wieloaspektowe reakcje komórek tucznych w odpowiedzi immunologicznej (Multifaceted Mast Cell Reactions in the Immune Response)
    

dr. inż. Artur Kasprzak 11.04.2023
Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Projektowanie oraz synteza nowych pochodnych poliaromatycznych i ich zastosowanie w roli receptorów molekularnych.
     

Jolanta Gajewska 4.04.2023
Departament Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP
Dobre praktyki w zgłoszeniach wynalazków z zakresu chemii
    

mgr Monika Gajewska i mgr Magdalena Maciąg 14.03.2023 r. 
Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej PW
Otwarty dostęp do publikacji naukowych w kontekście Planu S.

   
prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski 10.01.2023
Instytut Biologii Medycznej, PAN
Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych Abstrakt wystąpienia (.pdf)
więcej»

  
dr inż. Agnieszka Żuchowska 11.10.2022 
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Opracowanie wysoko wydajnego modelu wątroby in vitro do badań przesiewowych leków z wykorzystaniem koncepcji Organ-on-a-Chip, więcej»

  
dr inż. Bogdan Ulejczyk 21.06.2022
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Wytwarzanie wodoru z metanolu lub etanolu.

  
dr inż. Krzysztof Durka 29.03.2022
Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Związki aryloboronowe w konstrukcji materiałów mikroporowatych i luminescencyjnych

  
dr inż. Robert Ziółkowski 15.03.2022
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Projektowanie i parametry pracy elektrochemicznych (bio)sensorów oraz przykłady wykorzystania biosensorów w diagnostyce zakażeń

  
dr inż. Piotr Guńka 17.01.2022   
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badania strukturalne związków zawierających aktywne strukturalne wolne pary elektronowe uwieńczone odkryciem związków inkluzyjnych tlenku arsenu (III) z wodorem i helem

   
dr inż. Katarzyna Lech 17.11.2021 
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Metodologie analityczne do charakteryzowania barwników organicznych stosowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego

   
dr inż. Magdalena Matczuk 22.06.2021
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie

   
dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska, prof. uczelni 13.12.2019
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Chemiczne "odciski palca" - od elektronicznego języka do (nano)softsensorów

  
dr hab. Eric Daniel Glowacki 22.11.2019 
Linköping University
Nanostrukturyzowane półprzewodniki organiczne do zastosowań w bioelektronice i fotokatalizie

   
prof. Zygmunt S. Derewenda 22.11.2019
Department of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia, USA
Rola nietypowych wiązań wodorowych C-H...O w białkach i ich kompleksach z inhibitorami/lekami (.pdf)

  
mgr Klaudyna Krzyżewska 25.10.2019
Instytut Chemii Fizycznej PAN 
Wprowadzenie do skaningowej mikroskopii tunelowej

  
mgr Michał Śmiałkowski 17.10.2019
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Geopolityka

  
dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, prof. uczelni 18.09.2019
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Od koordynacyjnych związków metali grupy 13 do nanomateriałów

 
dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW 18.06.2019
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Mikrosystemy - (mini)sukcesy wpuszczone w mikrokanał

 
dr hab. inż. Halina Szatyłowicz, prof. PW 14.05.2019
Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Odmienne spojrzenie na efekt podstawnikowy i wiązanie wodorowe

  
dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun 24.04.2019 
INM-Leibniz Institute for New Materials, Saarbrücken
Druk 3D do zastosowań medycznych

  
prof. Andrzej Kierzek 23.04.2019
Head of Systems Modelling, Certara, Sheffield, Wielka Brytania
Zastosowania obliczeniowej biologii systemów w przemyśle farmaceutycznym

  
dr inż. Ilona Grabowska-Jadach 05.04.2019
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badania in-vitro nanomateriałów pod kątem ich zastosowań w obrazowaniu i terapii przeciwnowotworowej

  
dr inż. Kamil Paduszyński 02.04.2019
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Od struktury do właściwości cieczy jonowych - zastosowanie korelacji empirycznych i modeli termodynamicznych

  
mgr inż. Przemysław Jarosiński 22.03.2019
Instytut Chemii, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, PW filia w Płocku
Problemy kompatybilności i stabilności fazowej ropy naftowej i produktów naftowych

  
dr inż. Edyta Łukowska-Chojnacka 15.03.2019
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Synteza aktywnych biologicznie pochodnych azotowych związków heterocyklicznych

  
dr inż. Tomasz Gołofit 12.03.2019
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Bezpieczeństwo syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami rozkładającymi się egzotermicznie

  
dr inż. Marta Królikowska 05.03.2019
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Ciecze jonowe w technologii chłodnictwa absorpcyjnego - badania fizykochemiczne i termodynamiczne

   
dr Daniel Lee 01.03.2019 
Institute for Nanoscience and Cryogenics (INAC) at CEA Grenoble, France
Ångström Wars: A New Hope (for NMR)

  
dr inż. Grażyna Zofia Żukowska 19.02.2019
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badanie asocjacji jonowych w stałych i ciekłych elektrolitach dotowanych solami litowymi i sodowymi, w tym solami posiadającymi heteroaromatyczne aniony o zdelokalizowanym ładunku

  
JM Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 29.01.2019
Politechnika Warszawska
Wdrażanie ustawy 2.0 w Politechnice Warszawskiej

 
dr Paweł Kowalik 15.01.2019
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Synteza i opis właściwości układów Cu-Zn-Al i Co-Mo-K do procesów z udziałem H2 i COX

 
dr inż. Lena Ruzik 11.12.2018
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Analiza specjacyjna i ocena bioprzyswajalności metali i metaloidów występujących w żywności pochodzenia roślinnego

 
dr inż. Marek Królikowski 27.11.2018
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Ciecze jonowe jako nowe materiały w procesach odsiarczania paliw ciekłych

 
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW 13.11.2018
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Wybrane praktyczne implikacje rezonansu plazmonowego

 
dr hab. inż. Marek Marcinek 06.11.2018
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Nowoczesne ogniwa jonowe - od surowców do produktu

 
dr inż. Elżbieta Jastrzębska 29.06.2018
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badanie funkcji komórkowych z zastosowaniem nowych systemów Lab-on-a-chip oraz zaawansowanych modeli in vitro

 
dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. PW 26.06.2018
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
(Bio)surfaktanty na granicach faz

 
dr inż. Leszek Niedzicki 29.05.2018
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Zastosowanie organicznych soli litowych jako składników elektrolitów w chemicznych źródłach prądu

 
dr inż. Tomasz Wolszakiewicz 27.03.2018
Instytut Przemysłu Organicznego
Gazogenerator prochowy - układ wysokoenergetyczny zapewniający stabilny dopływ gazów w złożonych układach rakietowych

 
dr inż. Paulina Wiecińska 27.02.2018
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
Dodatki organiczne w otrzymywaniu zaawansowanych materiałów ceramicznych metodami opartymi na układach koloidalnych

 
dr hab. inż. Janusz Zachara, prof. PW 19.01.2018
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Od modeli teoretycznych po zastosowania praktyczne - wybrane aspekty badań strukturalnych

 
dr inż. Tomasz Kobiela 16.01.2018
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Charakterystyka cienkich warstw złota i biologicznych struktur powierzchniowych do celów aplikacyjnych w przemyśle i medycynie z zastosowaniem technik bezznacznikowych

 
dr inż. Tomasz Rowicki 9.01.2018
Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Zastosowanie 1,3-dipolarnej cykloaddycji N-(γ-alkenylo)nitronów w syntezie glikomimetyków posiadających czwartorzędowy atom węgla w pozycji α do atomu azotu

 
dr inż. Maciej Dranka 18.12.2017
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badania struktury faz krystalicznych soli litowych i sodowych z anionami heterocyklicznymi w zastosowaniu do charakteryzacji elektrolitów bateryjnych

 
dr inż. Anna Krztoń-Maziopa 12.12.2017
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Warstwowe chalkogenki metali przejściowych - otrzymywanie i badanie relacji między składem i strukturą a właściwościami elektrycznymi i magnetycznymi

 
dr inż. Andrzej Plichta 5.12.2017
Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Synteza i charakterystyka kopolimerów blokowych o morfologii, funkcjonalności i właściwościach zdefiniowanych przez parametry strukturalne

 
dr inż. Piotr Bujak 28.11.2017
Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, PW
Nowe nanomateriały nieorganiczne i organiczne o kontrolowanych właściwościach elektronowych i luminescencyjnych: otrzymywanie, badania spektroskopowe, strukturalne i elektrochemiczne oraz przykłady zastosowań

 
dr Waldemar Tomaszewski 14.11.2017
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemiczny, PW
Adsorbenty węglowe i węglowo-mineralne jako efektywne złoża w kolumienkach ekstrakcyjnych (SPE) do wydzielania i zatężania amin aromatycznych oraz substancji wybuchowych

 
dr inż. Mariusz Pietrzak 7.11.2017
Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny, PW
Porfirynoidy i ich kompleksy - nowe koncepcje i zastosowania analityczne

 
dr inż. Wiktor Szymański 17.10.2017
University of Groningen, Holandia
Photopharmacology: Towards Light-Controlled Therapy

 
dr Robert Kostecki 26.09.2017
Lawrence Berkley National Laboratory, USA
Badania mechanizmu procesów elektrodowych w ogniwach litowo-jonowych

 
dr hab. inż. Sergiusz Luliński 12.09.2017
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, PW
Boroorganiczne związki heterocykliczne: synteza i zastosowania w chemii medycznej oraz materiałowej

 
dr Małgorzata Wszelaka-Rylik 27.06.2017
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW
Kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn ze związkami aktywnymi biologicznie i farmakologicznie. Zastosowanie obojętnego chemicznie nanometrycznego węglanu wapnia jako ich nośnika

  
dr inż. Sławomir Kadłubowski 30.05.2017
Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Nano- i makroskopowe hydrożele polimerowe: indukowana radiacyjnie synteza, właściwości, potencjalne zastosowania

 
prof. Anna Chrostowska 26.05.2017
Université de Pau et des Pays de l'Adour, Francja
From electronic structure to reactivity Experimental - Theoretical up-and-down approach

 
dr. hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. PW 9.05.2017
Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, PW
Polimery silnie rozgałęzione - wpływ struktury na wybrane właściwości

 
mgr Wiktor Niedzicki 11.04.2017
Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
Dobrze zaprezentuj swój sukces

 
prof. Rodrigo Moreno 28.02.2017
Institute of Ceramics & Glass, CSIC, Madryt, Hiszpania
Colloidal processing of graphene/ceramic composites

 
prof. Oren Scherman 20.01.2017
University of Cambridge
Control of functional materials and supramolecular network dynamics at both the molecular and colloidal length scales

 
mgr Marcin Koziorowski i mgr Tomasz Rawski 13.12.2016
Wydział Chemiczny PW, YLIA Sp. z o.o.
Jak skutecznie finansować badania?

 
dr inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka 06.12.2016
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, PW
Rozpuszczalność i właściwości fizykochemiczne farmaceutyków

 
prof. dr Paweł Dydio 09.11.2016
Institute of Science and Supramolecular Engineering, University of Strasbourg & CNRS
Strategies toward selective catalysis: Inspirations from Nature – Supramolecular Catalysis

 
mgr Urszula Okulska-Deblessem 08.11.2016
Biuro ds. Promocji i Informacji, Politechnika Warszawska
Ewolucja Marki Politechniki Warszawskiej

 
mgr Agnieszka Skowrońska 25.10.2016
Biuro Karier, Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny PW w opiniach absolwentów. Prezentacja wyników Monitoringu Karier

 
dr inż. Alicja Bachmatiuk 24.05.2016
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Otrzymywanie i charakterystyka różnowymiarowych materiałów węglowych (0D, 1D, 2D i 3D) na podłożach ceramicznych i metalicznych (.pdf)

 
dr inż. Ewa Zygadło-Monikowska 08.12.2015
Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny PW
Modyfikacja elektrolitów litowych za pomocą pochodnych boru i glinu (.pdf)

 
prof. dr Marek Łoś 17.11.2015
Dept. Clinical & Experimental Medicine (IKE), Integrative Regenerative Med. Center (IGEN), Linköping University, Szwecja
Komórki macierzyste, klasyfikacja i potencjał regeneracyjny oraz znaczenie w nowotworach (.pdf)

 
dr inż. Bogusław Florczak, prof. IPO 13.10.2015
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Technologia heterogenicznego stałego paliwa rakietowego na bazie kauczuku butadienowego z grupami hydroksylowymi (.pdf)

 
dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. PW 12.05.2015
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny PW
Procesy katalityczne i plazmowo-katalityczne w technologii chemicznej (.pdf)

 
prof. dr hab. Piotr Młynarz 28.04.2015
Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego NMR jako nowe narzędzie w diagnostyce medycznej. Badania metabolomiczne (.pdf)

 
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz 13.01.2015
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
Polifenole oraz modyfikowane nukleotydy i lizofosfolipidy jako regulatory wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałów (.pdf)

 
dr inż. Wojciech Bury 09.12.2014
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemiczny PW
Wytwarzanie nowych nieorganiczno-organicznych materiałów mikroporowatych poprzez post-syntetyczną modyfikację łączników i węzłów (.pdf)

 
dr inż. Łukasz Górski 02.12.2014
Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny PW
Elektrochemiczne biosensory DNA (.pdf)

 
dr Zbigniew Rogulski 18.11.2014
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Modyfikacja, wytwarzanie i właściwości materiałów elektroaktywnych stosowanych w komercyjnych ogniwach cynkowo-węglowych i niklowo-wodorkowych (.pdf)

 
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 10.06.2014
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział MEiL, PW
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej i jego rola w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych (.pdf)

 
dr inż. Andrzej Królikowski 27.05.2014
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, PW
Procesy korozji stopów Ni-P (.pdf)

 
dr inż. Zbigniew Ochal 06.05.2014
Zakład Biotechnologii i Technologii Środków Leczniczych, Wydział Chemiczny, PW
Synteza i transformacje sulfonów halogenometylofenylowych w nowe związki o działaniu biocydowym (.pdf)

 
dr inż. Piotr Winiarek 08.04.2014
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, PW
Selektywne uwodornienie α,β-nienasyconych związków karbonylowych wobec katalizatorów zawierających metale szlachetne (.pdf)

 
dr inż. Hanna Krawczyk 04.02.2014
Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, PW
Zastosowanie spektroskopii NMR roztworów w badaniach pozaustrojowych metabolizmu ksenobiotyków i diagnostyce chorób metabolicznych (.pdf)

 
prof. dr hab. Agnieszka Pawlicka-Maule 28.01.2014
Uniwersytet Sao Paulo, Brazylia
Nowe rozwiązania w dziedzinie urządzeń elektrochromowych (.pdf)

 
dr inż. Tomasz Kliś 14.01.2014
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, PW
Konkurencyjność litowania w pierścieniu aromatycznym względem reakcji w pozycji alifatycznej zawierającej atom węgla lub krzemu o hybrydyzacji sp3 w oparciu o wybrane układy alkilo-arylowe (.pdf)

 
dr inż. Przemysław Kula 07.01.2014
Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna
Ciekłokrystaliczne pochodne oligofenyli oraz tolanów – metody syntezy i właściwości (.pdf)

 
dr inż. Patrycja Ciosek 10.12.2013
Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny, PW
Matryce czujnikowe (elektroniczny język) - nowe koncepcje i zastosowania (.pdf)

 
prof. dr hab. Jerzy Lis 03.12.2013
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH
Ceramika - tradycja i nowoczesność (.pdf)

 
dr inż. Izabela Madura 19.11.2013
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, PW
Hierarchiczna budowa kryształów molekularnych (.pdf)

 
dr inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak 08.10.2013
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, PW
Synteza i wybrane właściwości benzoksaboroli oraz ich boronowych analogów (.pdf)

 
prof. F. Matthias Bickelhaupt 02-03.10.2013
Vrije Universiteit, Amsterdam, Holandia

 • 02.10: "Freezing" the SN2 Transition State: Hypervalent Silicon versus Carbon Violation of the Octet Rule: Hypervalent Carbon
 • 03.10: Aromaticity. Molecular Orbital Picture of an Intuitive Concept
 • 03.10: Halogen Bonding versus Hydrogen Bonding: A Molecular Orbital Perspective

 
prof. dr. Bartosz Grzybowski 25.06.2013
Northwestern University, USA
Chematica: from chemical networks to a computational chemical 'brain' (.pdf)

 
dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka 18.06.2013
Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki, Wydział Chemiczny, PW
Kobalt jako katalizator w reakcji syntezy amoniaku - jak wyzwolić drzemiący w nim potencjał? (.pdf)

 
prof. dr Yasunori Tagi 28.05-06.06.2013
Chubu University, Japonia

 • 28.05: Introduction of thin film and nanotechnology
 • 29.05: Fundamentals of thin film process
 • 03.06: Applications of thin film and coating
 • 04.06: Function of surface and interface
 • 05.06: Ultimate thin layer joining by gas adsorption
 • 05.06: Discovery of visible light photocatalysts
 • 06.06: Trend in the future of thin film and surface and Interface

 
prof. dr Gerald Brezesinski 04.06.2013
Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Niemcy
Lipids and biomolecules confined in two-dimensional layers (.pdf)

 
prof. dr hab. Piotr Kaszyński 21.05.2013
Vanderbilt University, USA i Uniwersytet Łódzki
Nowe materiały molekularne oparte o π-zdelokalizowane rodniki heterocykliczne (.pdf)

 
prof. Mark E. Meyerhoff 13-15.05.2013
University of Michigan, USA

 • 13.05: Modern Whole Blood Analyzers for Critical Care Measurements: The Key Advances in Electrochemical Sensor Technology that Enabled Instrument Development
 • 14.05: Advanced Antithrombotic and Batericidal Nitric Oxide Releasing Materials/Devices: Development, Characterization and Biomedical Applications
 • 15.05: Electrochemical Sensors in Medicine: Meeting Needs for the 21st Century

 
dr inż. Paweł Maksimowski 07.05.2013
Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemiczny PW
Badania nad otrzymaniem 2,4,6,8,10,12-heksanitro-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytanu (.pdf)

 
dr inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska 09.04.2013
Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny PW
Synteza azotowych analogów nukleozydów (.pdf)

 
dr inż. Aldona Zalewska 12.03.2013
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny PW
Kompozytowe elektrolity żelowe otrzymywane z kopolimeru poli(fluorek winylidenu)/heksafluoropropylen oraz tlenków glinu, krzemu i tytanu (.pdf)

 
prof. dr hab. Ludwik Synoradzki 08.01.2013
Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny PW
Laboratorium Procesów Technologicznych - strategia opracowywania i wdrażania technologii na uczelniach technicznych (.pdf)

 
dr hab. inż. Katarzyna Pawlak 11.12.2012
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny PW
Badanie mechanizmu dezaktywacji i transportu jonów metali i metaloleków za pomocą technik sprzężonych (.pdf)

 
prof. dr Kazimierz Conder 04.12.2012
Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria
Materiałowe aspekty badań efektu izotopowego i separacji faz w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych (.pdf)

 
dr inż. Robert Brzozowski 20.11.2012
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Rola kształtoselektywności w katalizie na przykładzie syntezy izomerów diizopropylonaftalenu (.pdf)

 
dr inż. Rafał Bogel-Łukasik 13.11.2012
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Lizbona, Portugalia
Alternative solvents in green processing of biomass to tailor-made fuels and platform chemicals (.pdf)

 
dr inż. Jerzy Zakrzewski 23.10.2012
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Nowe pochodne 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny, ich otrzymywanie oraz ocena aktywności pestycydowej (.pdf)

  
prof. Dirk Guldi 28.09.2012
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg
Implementation of nanocarbons in solar energy conversion (.pdf)

  
prof. Bartosz Grzybowski 28.06.2012
Department of Chemical and Biological Engineering, Northwestern University, Evanston, USA
Rethinking nanotechnology: dynamic, non-equilibrium nanomaterials

  
dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, prof. PW 26.06.2012
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny PW
Plazma niskotemperaturowa w spektroanalizie – konstrukcje i zastosowania (.pdf)

 
prof. Martin Schröder 19.06.2012
School of Chemistry, University of Nottingham, Wielka Brytania
Metal-organic framework materials: gas storage and selectivity (.pdf)

 
dr inż. Andrzej Marciniak 12.06.2012
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW
Wpływ struktury cieczy jonowych na zdolności rozdziału związków organicznych od węglowodorów alifatycznych (.pdf)

 
dr inż. Dominik Jańczewski 29.05.2012
Agency for Science, Technology and Research, Singapur
Polimerowe powłoki do powierzchniowej modyfikacji kropek kwantowych i nano-kryształów (.pdf)

 
prof. John Halloran 18.05.2012
University of Michigan, USA
Photopolymerization of suspensions for direct digital manufacturing of ceramics (.pdf)

 
dr inż. Piotr Piela 15.05.2012
Instytut Chemii Przemysłowej
Zaawansowane metody diagnostyki działania ogniw paliwowych (.pdf)

 
dr inż. Sławomir Jodzis 20.03.2012
Wydział Chemiczny PW, Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki
Badania nas poprawą efektywności procesu wytwarzania ozonu w wybranych wyładowaniach elektrycznych stabilizowanych barierą dielektryczną (.pdf)

 
dr inż. Janusz Sokołowski 28.02.2012
Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki, Wydział Chemiczny PW
Technologia otrzymywania kruszywa ceramicznego z popiołów po spaleniu węgla w autotermicznym procesie spiekania (.pdf)

 
dr inż. Marek Marcinek 24.01.2012
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny PW
Grafityzowany węgiel w elektrochemicznych urządzeniach do konwersji energii (.pdf)

 
dr inż. Janusz Kozakiewicz 10.01.2012
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Silikono-uretany utwardzane wodą i wodne dyspersje silikono-uretanów (.pdf)

 
dr inż. Maciej Heneczkowski 6.12.2011
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Wielokrotne przetwórstwo i uniepalnianie wybranych tworzyw polimerowych (.pdf)

 
prof. dr hab. Jan Hupka 22.11.2011
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Efektywność kontaktowania faz w reaktorze cyklonowym (.pdf)

 
dr Maria Zielecka 25.10.2011
Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe zawierające związku krzemu (.pdf)

 
prof. Thomas Graule 14.10.2011
Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, Laboratory for High Performance Ceramics, Szwajcaria
Nanopowder technology for nanomaterials - a challange for chemists (.pdf)

  
prof. Chang-Hee Lee 30.09.2011
Department of Chemistry and Institute of Molecular Science & Fusion Technology, Kangwon National University, Korea

Oligopyrrole-based molecular receptors: from anion binding to ion-pair recognition (.pdf)

 
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 10.06.2011
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Sukcesy, problemy, wyzwania i porażki

 
prof. Wiliam Malachowski 3.06.2011
Chemistry Department, Bryn Mayr College, Pennsylvania, USA
The application of the sequential birch reduction-allylation/cope rearrangement to the enantioselective synthesis of bioactive natural products (.pdf)

 
dr hab. Michał Chudy 19.04.2011
Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny PW
Mikrosystemy „Lab-on-a-Chip” – technologie i zastosowania w bioanalityce (.pdf)

 
dr Thomas Gutberlet 5.04.2011
Helmholtz-Zentrum Berlin GmbH, Germany
Probing surfactants at interfaces by X-ray and neutron reflectometry

 
dr inż. Maciej Siekierski 25.01.2011
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny PW
Metody modyfikacji kompozytowych elektrolitów polimerowych i ocena ich skuteczności (.pdf)

 
dr hab. inż., prof. PW Andrzej Sporzyński 11.01.2011
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW
Kwasy boronowe w chemii supramolekularnej (.pdf)

  
dr inż. B. Trzebicka 21.12.2010
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Budowa i właściwości sferycznych i zagregowanych struktur makromolekularnych w roztworze (.pdf)

 
dr G. Groszek 23.11.2010
Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Otrzymywanie pochodnych propanoloamin jako związków biologicznie czynnych (.pdf)

 
prof. Herbert Mayr 11.10.2010
Department Chemie der Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
Reactivity scales for designing organic synthesis (.jpg)

 
prof. Paul De Bievre 10.09.2010
Institute for Reference Materials and Measurements on Metrology in Chemistry, European Commission – JRC, Geel, Belgium
Securing the basis for the right decisions: the correct understanding of measurement results in chemistry

 
prof. Valentine I. Vullev 09.09.2010
Department of Bioengineering, University of California, Riverside, USA
Dynamics in a broad scale (.pdf)

  
dr inż. Paweł Parzuchowski 1.06.2010
Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny PW
Glicerol i cykliczne węglany jako monomery w syntezie polimerów silnie rozgałęzionych i sieci polimerowych (.pdf)

  
dr inż. Włodzimierz Buchowicz 28.05.2010
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemiczny PW
Syntezy karbenowych kompleksów rutenu i ich zastosowania do otrzymywania związków nikloorganicznych (.pdf)

 
dr inż. Marzena Białek 25.05.2010
Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Metalocenowe i postmetalocenowe układy katalityczne do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu (.pdf)

 
prof. Mufit Akic 21.05.2010
Ames Laboratory and Materials Science & Engineering, Iowa State University, Ames, USA
Bioinspired synthesis of nanocomposites using self-assembling block copolymers (.pdf)

 
dr Małgorzata Daszkiewicz 4.05.2010
Freie Universitat Berlin
Analizy chemiczne i technologiczne w studiach nad ceramiką zabytkową (.pdf)

 
dr hab. inż. Sławomir Podsiadło 20.04.2010
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny PW
Azotki - od preparatyki do nanotechnologii (.pdf)

 
prof. dr Heinz Langhals 16.04.2010
LMU University of Munich, Department of Chemistry, Germany
The restoration on the terracotta army of the first Chinese Emperor: a chemical challenge (.pdf)

 
dr inż. Janusz Zachara 16.03.2010
Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny PW
Analiza czynników warunkujących strukturę związków kompleksowych pierwiastków grup głównych i tworzonych przez nie faz krystalicznych (.pdf)

  
dr inż. Kamil Wojciechowski 09.03.2010
Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny PW
Mechanizm transportu jonów miedzi(II) przez granice faz ciecz-ciecz (.doc)

 
dr inż. Sergiusz Luliński 02.03.2010
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW
Otrzymywanie wybranych fluorowco- i cyjanopochodnych arylolitowych i ich zastosowanie w syntezie (.pdf)

 
prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza 26.01.2010
Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Nukleofilowe podstawienie wodoru w elektrofilowych arenach. Nowy rozdział chemii arenów (.pdf)

 
prof. dr Marek Kosmulski 15.01.2010
Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
Ładunek powierzchniowy i punkt zerowego ładunku (.pdf)

 
prof. dr Marek Kowalczuk 5.01.2010
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
Chemia biopoliestrów alifatycznych i ich syntetycznych analogów (.pdf)

 
dr inż. Marek Gliński 1.12.2009
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemiczny PW
Redukcja związków karbonylowych alkoholami w reakcji przeniesienia wodoru w obecności tlenku magnezu jako katalizatora (.pdf)

 
dr inż. Piotr Buchalski 17.11.2009
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemiczny PW
Związki niklacykliczne - struktura i reaktywność (.pdf)

 
prof. dr hab. Daniel Gryko 10.11.2009
Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
Mezo-podstawione korole - od syntezy do fotofizyki (.pdf)

 
dr Dominic Wright 6.11.2009
Department of Chemistry, University of Cambridge, Wielka Brytania
New main group radicals, anions and carbene analogues

  
dr Andrzej Pokrywka, dr Dorota Kwiatkowska 13.10.2009
Zakład Badań Antydopingowych, Instytut Sportu, Warszawa
Postępy technik analitycznych w badaniach antydopingowych (.pdf)

  
prof. Jacques Muzart 24.06.2009
Recherche CNRS (Université de Reims Champagne-Ardenne, Institut de Chimie Moléculaire de Reims, Francja)
Surprises in the study of palladium-catalized reactions

  
dr inż. Halina Szatyłowicz 9.06.2009
Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny PW
Strukturalne konsekwencje wiązania wodorowego w asocjatach z udziałem pochodnych aniliny, fenolu i pirydyny (.pdf)

  
dr inż. Krzysztof Krawczyk 12.05.2009
Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki, Wydział Chemiczny PW
Reakcje chemiczne w plazmie nierównowagowej (.pdf)

  
prof. Jörg P. Kutter 28.04.2009
Department of Micro and Nanotechnology, DTU, Dania
Lab-on-a-chip devices: at the intersection of chemistry, physics, biology and engineering (.pdf)

  
dr inż. Mirosław Dors 27.01.2009
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenków azotu za pomocą plazmy nietermicznej z reakcjami heterogenicznymi (.doc)

  
dr hab. Ludwik Pieńkowski 20.01.2009
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
Synergia węglowo – jądrowa perspektywą technologiczną dla wielkiej syntezy chemicznej w Polsce (.doc)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem